Skip to main content.
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
02/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Ο ρόλος και η προοπτική της ΜΟΔ Α.Ε και των Ειδικών Υπηρεσιών στην επόμενη προγραμματική περίοδο

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών

Η ΜΟΔ συστάθηκε το 1996, κατόπιν συμφωνίας της ΕΕ με την ελληνική κυβέρνηση.

Στην παράγραφο 4.4.2 (σελ.145-147) του Εγγράφου της ΕΕ «Ελλάδα – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999:”    η ΜΟΔ πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύσει υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που προσλαμβάνεται με διαγωνισμό και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα παρέχοντας σε αυτό ικανοποιητικές για τα δεδομένα της ελεύθερης αγοράς αμοιβές και υψηλή ποιότητα συνθηκών εργασίας».

Η ΜΟΔ στη διάρκεια του Β΄ΚΠΣ στελέχωσε μέρος των τότε αρμόδιων δομών διαχείρισης, (Γραμματείες Επιτροπών Παρακολούθησης) και από την έναρξη της Γʼ Προγραμματικής Περιόδου  2000-2006, η ΜΟΔ εξακολούθησε να στελεχώνει τα αρμόδια όργανα διαχείρισης του ΓʼΚΠΣ  (Ειδικές Υπηρεσίες), βάσει του νόμου 2860/2000 παρ.7.2.γ.

Οπως αποτυπώνεται στις διατάξεις εφαρμογής του Γʼ ΚΠΣ «Ελλάδα – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006», κεφάλαιο 4, παρ.4.2.2 :

«Οι Διαχειριστικές Αρχές θα στελεχωθούν …….γ) με νέες προσλήψεις προσωπικού, κατά κανόνα μέσω ΜΟΔ, …..»

Ομοίως συμπληρώθηκε και η στελέχωση των ΕΥ την περίοδο έναρξης του ΕΣΠΑ, και των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Η διαδικασία επιλογής των στελεχών της ΜΟΔ σε όλους τους διαγωνισμούς περιέλαμβανε τα κάτωθι στάδια:

-    Aνοικτή δημόσια προκήρυξη στον τύπο και ανάρτηση στο διαδίκτυο

-    Έλεγχο πληρότητας και τυπικών προσόντων των φακέλων υποψηφιότητας (δεδομένου ότι απαιτείται εργασιακή εμπειρία γενική αλλά και συναφής με την προκηρυχθείσα θέση, πτυχία, πτυχία ξένων γλωσσών κα)

-    Διενέργεια και επίβλεψη του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας από πενταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούμενη από προσωπικότητες κύρους (Πρόεδρος ΑΣΕΠ, Πρύτανης ΕΜΠ κλπ)

-    Διενέργεια γραπτών εξετάσεων.

-    Εξαγωγή αποτελεσμάτων γραπτού διαγωνισμού (ηλεκτρονικά-χωρίς την παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα).

-    Αξιολόγηση τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των επιτυχόντων στις εξετάσεις μέσω διενέργειας προσωπικών συνεντεύξεων ( Διενέργεια πρώτων συνεντεύξεων – οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και πρόκριση σε δεύτερες συνεντεύξεις)

-    Διενέργεια δεύτερων συνεντεύξεων- Τελικές κατατάξεις επιλογής

-    Προτάσεις συνεργασίας

-    Προσλήψεις

Από το 1997 η ΜΟΔ λειτουργεί αδιαλείπτως και συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Ομάδες Υποστήριξης, παλαιότερα Τελικών Δικαιούχων σήμερα Φορέων Υλοποίησης, ενώ μεγάλο μέρος του δυναμικού της απασχολείται με απόσπαση στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (όπου έχουν υπό την ευθύνη τους τα εγκεκριμένα από την ΕΕ επιχειρησιακά προγράμματα τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ όσο και στο πλαίσιο του Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας), Εφαρμογής (όπου υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις ανά Πρόγραμμα), Συντονισμού και Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (στις 13 Περιφέρειες).

Οι Υπηρεσίες αυτές στελεχώνονται κύρια από μεγάλο αριθμό αποσπασμένων στελεχών ΜΟΔ καθώς και από Δημοσίους Υπαλλήλους αντίστοιχα υψηλής κατάρτισης και προσόντων.

Οι Υπηρεσίες αυτές, έχουν ως αποστολή τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους, την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, τη σύνταξη και καταχώρηση στο Πληροφορικό Σύστημα των τεχνικών δελτίων πράξεων, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων.

Από κανέναν επίσημο «ή ανεπίσημο» εκπρόσωπο της ΕΕ ή των ελληνικών κυβερνήσεων δεν αμφισβητήθηκε η προστιθέμενη αξία των στελεχών της και η προστιθέμενη αξία της εταιρείας. Ισα ίσα που προβαλλόταν πάντα το έργο της καθώς τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών συνέβαλαν ουσιαστικά στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΕ. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι απόπειρες «ιδιωτικοποίησης» της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων όπως π.χ η χρησιμοποίηση του τραπεζικού τομέα, οδήγησαν σε κακοδιαχείριση, σπατάλη πόρων, εμπλοκή «μεσαζόντων» κ.α

Επειδή :

•    Σήμερα, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Υπουργείων επιχειρείται κατάργηση Ειδικών Υπηρεσιών  Εφαρμογής και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, ταυτόχρονα με τη δημιουργία νέων αντίστοιχων Υπηρεσιών σε άλλα Υπουργεία, όπως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Τουρισμού !

•    Η ενδεχόμενη κατάργησή τους δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες αν όχι βεβαιότητες για το να χαθούν κοινοτικοί πόροι, τόσο στην τρέχουσα (ενδεικτικά αναφέρεται το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013) όσο και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο και εγκυμονεί κινδύνους για μαζικές απεντάξεις έργων, λόγω αυθαιρεσιών των δικαιούχων.

•    Ενδεικτικό είναι, ότι και μόνο το άκουσμα της ενδεχόμενης κατάργησης των Υπηρεσιών αυτών, έχει ανοίξει την όρεξη, ελληνικών και διεθνών εταιριών συμβούλων οι οποίες ορέγονται να αποκομίσουν σκανδαλωδώς τεράστια κέρδη, αναλαμβάνοντας τμήμα του έργου που σήμερα επιτελούν αυτές οι Υπηρεσίες.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

•    Πάνω σε ποιόν πυλώνα θα στηριχθεί η διαχείριση των κοινοτικών πόρων στη νέα Προγραμματική Περίοδο; Ποια η προοπτική της εταιρείας σε αυτήν;

•    Ποιός είναι ο σχεδιασμός, αν υπάρχει, για την αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού της ΜΟΔ που υπηρετεί στις πιο πάνω Ειδικές Υπηρεσίες;

•    Προτίθενται τα συνερωτώμενα Υπουργεία κι ενόψει των νέων Οργανογραμμάτων των Υπουργείων να προωθήσουν νομοθετική ρύθμιση για την διατήρηση των αποσπάσεων των υπαλλήλων οι οποίες έχουν  διενεργηθεί  στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» ως ισχύει, καθʼ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΑΛ, καθώς και για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

•    Πως θα ενισχυθούν οι Φορείς Υλοποίησης (Δικαιούχοι) που με την «διοικητική μεταρρύθμιση» που συντελείται αποδυναμώνονται;

Oι ερωτώντες Βουλευτές

Ουζουνίδου Ευγενία

Σταθάκης Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Σαμοίλης Στέφανος

Πετράκος Αθανάσιος

Αμμανατίδου Ευαγγελία