Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου

Σε μία εποχή μνημονιακής επιδρομής στους φυσικούς πόρους και στους ελεύθερους χώρους, κατʼ επιλογήν μιας κυβέρνησης που μοιάζει να διώκει το περιβάλλον θυσιάζοντας το υπέρ επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε σε ερώτηση που και κατά το παρελθόν έχουμε καταθέσει, σχετικά με μία από τις πολύπαθες από περιβαλλοντική άποψη περιοχές του λεκανοπεδίου, το Γαλάτσι.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ, πρώην ΚΣΧΟΠ) συνεδρίασε στις 22-2-2013 και συζήτησε, στα πλαίσια της ημερήσιας διάταξης, το ζήτημα της τροποποίησης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου, συνεκτιμώντας τα στοιχεία περί του Δασικού Αναδασωτέου χαρακτήρα της εν λόγω έκτασης που υποβλήθηκαν στον φάκελο της αρμόδιας Υπηρεσίας, τόσο από τον Δήμο Γαλατσίου όσο και από την Διεύθυνση Δασών Αθηνών. Κατά την διάρκεια της ως άνω συνεδρίασης, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ άκουσε τις απόψεις τόσο του Δήμου Γαλατσίου, όσο και των φερόμενων ιδιοκτητών της έκτασης, παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν έχει γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω θέματος. Επιπροσθέτως, από την ημέρα εκείνη (22-2-2013) το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. έχει συγκληθεί αρκετές φορές με άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξή του χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ένα σύντομο ιστορικό προς υπενθύμιση της υπόθεσης:

Το 1977, ο Δήμος Γαλατσίου προώθησε προς έγκριση πολεοδομική μελέτη επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του, ώστε να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως η περιοχή Άνω Μενιδιάτικα. Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκε το ακραίο Ο.Τ. 111 αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος:

α. Για την ανέγερση σχολείου προς εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής και

β. για τη δημιουργία παιδικής χαράς προς απόκτηση των προαπαιτούμενων για την περιοχή  κοινοχρήστων χώρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διαδικασία ένταξης του Ο.Τ. 111 στο σχέδιο πόλεως αποσιωπήθηκε το πραγματικό γεγονός ότι ο χώρος αυτός αποσπάστηκε από την ευρύτερη Δημόσια Δασική Αναδασωτέα έκταση των Τουρκοβουνίων.

Στο πέρασμα του χρόνου σε τμήμα του Ο.Τ. 111 που αποζημιώθηκε από τον ΟΣΚ χτίστηκε Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Για το υπόλοιπο τμήμα 3,5 στρεμμάτων, επειδή δεν κατέστη εφικτή η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, λόγω αδυναμίας του Δήμου Γαλατσίου να καταβάλει στον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία χρόνο το ποσό της αποζημίωσης, οι ιδιοκτήτες αιτήθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια την άρση της απαλλοτρίωσης και δικαιώθηκαν.

Επιπλέον, είναι άξιο λόγου ότι οι προαναφερόμενοι ιδιοκτήτες -απαριθμώντας στα διοικητικά δικαστήρια σωρεία άστοχων ενεργειών, τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών, όσο και της επί σειράς ετών παλαιότερης δημοτικής αρχής του Δήμου Γαλατσίου- αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι αποζημίωσης (ποσού 194 εκατ. δραχμών). Πλην όμως, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους έχει εισηγηθεί την επιστροφή της ως άνω αποζημίωσης με αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια. 

Στις 6-4-2011 με την με αριθ. 90/2011 γνωμοδότηση το ΚΣΧΟΠ γνωμοδότησε τον αποχαρακτηρισμό του ως άνω χώρου από παιδική χαρά και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο.

Επειδή:

•    Με την από 14-6-2011 ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το ως άνω θέμα εγκαίρως σας ενημερώσαμε ότι η με αρ. 90/6-4-11 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ήταν ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και στερείτο νομικής και ειδικής αιτιολόγησης, καθόσον δεν είχε εξετάσει παράγοντες όπως η διατάραξη του πολεοδομικού ισοζυγίου των ελεύθερων χώρων, το καθεστώς της περιοχής πριν την ένταξή του, τον μορφολογικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου ακινήτου και το νομοθετικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής που εντάσσεται το ακίνητο, ούτως ώστε να εκτιμήσει αιτιολογημένα αν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμηση του υπό κρίση ακινήτου.

•    Η επί σειρά ετών αδυναμία του Δήμου Γαλατσίου να εξοικονομήσει την ικανή πίστωση για αποζημίωση του χώρου σε συνδυασμό με τη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της βαθιάς ύφεσης που διέρχεται η πατρίδα μας απομακρύνουν τη δυνατότητα αποζημίωσης του χώρου από τη δημοτική αρχή.

•    Αυτή καθʼ αυτή η επίκληση για συμμόρφωση στην δικαστική επιταγή δεν πρέπει και δεν μπορεί σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ να γίνει η αιτία να χαθεί ένας ελεύθερος χώρος 3,5 στρεμμάτων σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή του Δήμου Γαλατσίου. Αντίθετα, η πολεοδομική αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση ελεύθερων χώρων συσχετίζεται άμεσα με το συνταγματικό δικαίωμά των φορολογούμενων Ελλήνων Πολιτών στην ποιότητα ζωής.

•    Η συμπλήρωση του φακέλου τού θέματος με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών (έγγραφο με αρ. πρωτ. 2711/18-12-2012 μαζί με τα συνημμένα σε αυτό) για τον Δασικό Αναδασωτέο χαρακτήρα της έκτασης καταρρίπτει την από 6-4-2011 με αριθ. 90/2011 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ και συνηγορεί σύμφωνα με την πλούσια νομολογία του ΣτΕ  στην απένταξη του εν λόγω χώρου από το σχέδιο πόλεως, ώστε να παραμείνει ελεύθερος επιστρέφοντας στον προστατευτικό χαρακτήρα της εκτός σχεδίου Δημόσιας Δασικής Αναδασωτέας έκτασης από την οποία τεχνηέντως αρχικά αποκόπηκε.

Και δεδομένης της μηδενικής ανοχής όλων μας σε επαναλαμβανόμενα ‴λάθη‴ της διοίκησης προς ωφέλεια τρίτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-    Υπάρχει λόγος που το ΚΕΣΥΠΟΘΑ κωλύεται να γνωμοδοτήσει επί του συγκεκριμένου θέματος και κωλυσιεργεί να ανασκευάσει την από 6-4-2011 με αριθ. 90/2011 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ;

-    Προτίθεται να απεντάξει με υπουργική απόφαση την παραπάνω έκταση από το σχέδιο πόλης του Δήμου Γαλατσίου -σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία του ΣτΕ- ώστε να επανέλθει στη δασική-αναδασωτέα περιοχή και να παραμείνει ελεύθερη κτισμάτων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Παπαδημούλης

Χαρά Καφαντάρη

Ηρώ Διώτη

Ρένα Δούρου