Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
20/05/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑπρος τους Υπουργούς Τουρισμού - Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού: Σκανδαλώδης ανάθεση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ξεναγού

Με τις υπʼ αριθμ. 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 αποφάσεις της Υπουργού Τουρισμού ανατέθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Α.Π.Θ. η υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ξεναγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως προστέθηκαν με τους ν. 4093/2012 και 4111/2013.

Με τις διατάξεις αυτές ουσιαστικά καταργείται το επάγγελμα του ξεναγού και καθίσταται πάρεργο άλλων ειδικοτήτων. Επίσης, ουσιαστικά καταργείται η επαγγελματική εκπαίδευση ξεναγών, αφού η διάρκειας πέντε εξαμήνων φοίτηση στις κρατικές επαγγελματικές Σχολές Ξεναγών υποκαθίσταται από ένα δίμηνο σεμινάριο. Η πλήρης απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται και από το ότι ακόμη και αυτά τα σεμινάρια, αντί να ανατεθούν στις κατεξοχήν αρμόδιες Σχολές Ξεναγών, ανατίθενται σε άλλους φορείς, καταρχήν (και προσχηματικά) σε ΑΕΙ και, ήδη, στα κάθε είδους ΚΕΚ. 

Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Τουρισμού δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να τηρεί την ίδια τη νομοθεσία πλήρους απορρύθμισης που το ίδιο εισήγαγε. Οι αποφάσεις 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 παραβιάζουν, πολλαπλώς και κατά τρόπο κραυγαλέο, τις ίδιες τις πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 710/1977.

Ενδεικτικό για τις πρόδηλες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας είναι το γεγονός πως με τις εν λόγω αποφάσεις, τα σεμινάρια ανατίθενται απευθείας στα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, με απλές υπουργικές αποφάσεις και σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας ως προς τους όρους υλοποίησής τους, απουσία σχετικής σύμβασης. Στους καταρτιζόμενους επιβάλλονται υψηλότατα δίδακτρα που δεν καθορίζονται ακριβώς, κατά σαφή παράβαση του ν.710/77 του 2013 (άρθρο 14, παρ.3), αλλά αναφέρονται κατά προσέγγιση (625 έως 934 ευρώ πλέον των ακαθόριστων εξόδων της πρακτικής άσκησης). Το κόστος του προγράμματος ορίζεται, καθʼ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης, ότι θα βαρύνει αποκλειστικά τους καταρτιζόμενους και δεν προβλέπεται η έκδοση σχετικών παραστατικών. Πουθενά στις σχετικές αποφάσεις δεν καθορίζονται τα προσόντα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών, όπως ορίζει ο ίδιος νόμος (παρ.4) και δεν προβλέπεται κάποιος έλεγχος ή πιστοποίηση, αλλά ούτε και κάποιο όργανο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων και της τήρησης του αναλυτικού προγράμματος. Τέλος, δεν συνήφθη ποτέ σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και ΑΕΙ που ανέλαβαν την υλοποίηση των ταχύρυθμων προγραμμάτων, όπως επέβαλε η παράγραφος 6, ως ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Ήδη μετά και τις νεότερες τροποποιήσεις του ν. 710/1977, που σε συνθήκες πλήρους μυστικότητας παρείσφρυσαν στο πολυνομοσχέδιο και ψηφίστηκαν στις 28.4 (ν. 4152/2013), με διαδικασίες κατεπείγοντος και χωρίς να παρέχεται αντικειμενικά η δυνατότητα ουσιαστικής κοινοβουλευτικής συζήτησης και επεξεργασίας, το σχέδιο πλήρους αποδιάρθρωσης του επαγγέλματος και της εκπαίδευσης των ξεναγών φαίνεται πως ολοκληρώνεται, καθώς με τις νέες ρυθμίσεις:

•    Καταργείται η δημόσια χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης και επιβάλλονται δίδακτρα για το σύνολο του κόστους, δηλαδή επέρχεται πλήρης ιδιωτικοποίηση της χρηματοδότησής τους.

•    Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης των προγραμμάτων αυτών, εκτός από τα Πανεπιστήμια και σε κάθε είδους ΚΕΚ, δηλαδή θεσμοθετείται η πλήρης εμπορευματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, που καταλήγει σε χυδαίο «εμπόριο ελπίδας» για άνεργους πτυχιούχους.

•    Καταργείται κάθε κρατική εποπτεία, έλεγχος και πιστοποίηση επί των προγραμμάτων και αφήνεται να δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη «αγορά επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθεται η κα. Υπουργός Τουρισμού να ανακαλέσει τις εκδοθείσες υπʼ αριθμ. 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 αποφάσεις της, με τις οποίες ανέθεσε απευθείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Α.Π.Θ. την υλοποίηση σεμιναρίων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 710/1977 και καθʼ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρείχε ο εν λόγω νόμος, κατά τον χρόνο της έκδοσής τους;

2. Προτίθεται η κα. Υπουργός Τουρισμού, να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να ανασταλούν άμεσα και εν συνεχεία να καταργηθούν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, οι οποίες απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα, κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 7 για την επαγγελματική εκπαίδευση) και του κοινοτικού δίκαιου (οδηγία 2005/36 για τα επαγγελματικά προσόντα);

3.Είναι σε γνώση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού η, καθʼ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης, ανάθεση των πρώτων δύο (2) ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών σε ΑΕΙ της χώρας;

4. Αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, η de facto κατάργηση των κρατικών επαγγελματικών Σχολών Ξεναγών (διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων), η υποκατάστασή τους από σεμινάρια δύο (2) μηνών που ανατίθενται απευθείας, είτε σε ΑΕΙ είτε σε ΚΕΚ, τη στιγμή που δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως διαδικασία εποπτείας και ελέγχου;

    Οι ερωτώντες βουλευτές

    Κριτσωτάκης Μιχάλης

    Αλεξόπουλος Απόστολος

    Γάκης Δημήτρης

    Δριτσέλη Παναγιώτα

    Πετράκος Θανάσης

    Σαμοΐλης Στέφανος