Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
11/02/2005

Παύση πληρωμών σε προγράμματα ύψους 20δις ευρώ προτείνει η Αρμόδια Επίτροπος για την Ελλάδα!

Προθεσμία-τελεσίγραφο για τις ελληνικές αρχές έως 28 Φεβρουαρίου

Απάντηση-βόμβα της Κομισιόν σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη

Τα συστήματα διαχείρισης και έλεγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, σοβαρές αδυναμίες και δεν παρέχουν εγγυήσεις για υγιή δημοσιονομική διαχείριση και ως εκ τούτου η Κομισιόν εξετάζει την αναστολή των πληρωμών για συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΤΠΑ. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου κ. Χούμπνερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Η αρμόδια Επίτροπος αναφερόμενη στους λόγους που την οδηγούν στην πρόταση για αναστολή πληρωμών τονίζει:

«(α) ορισμένοι τύποι συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (συμβάσεις δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) και ορισμένες δράσεις που μεταφέρθηκαν από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ) στο τρίτο ΚΠΣ δεν δικαιολογούν μέρος ή το σύνολο της συνδρομής του ΕΤΠΑ (2000-2006) και

(β) υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης ή ελέγχου οι οποίες οδηγούν σε συστηματικές παρατυπίες όσον αφορά το ΕΤΠΑ.»

Η αναστολή πληρωμών αφορά πάνω από 300 μέτρα, κατανεμημένα σε δεκάδες Επιχειρησιακά Προγράμματα, συνολικού ύψους 20 δις ευρώ περίπου. Η συνοπτική παρουσίαση των μέτρων ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, πάντοτε σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες της Κομισιόν, έχει ως εξής (ο πλήρης κατάλογος είναι στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται από το γραφείο τύπου του ΣΥΝ 210 3378500-2):

. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Μέτρα

Συνολική Αξία
σε ΕΥΡΩ

1.

Εκπαίδευση & Αρχική Κατάρτιση

2

509.915.012

2.

Απασχόληση

1

13.333.333

3.

Οδικοί ʼξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη

17

5.737.419.794

4.

Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες

11

2.688.676.516

5.

Ανταγωνιστικότητα

14

1.792.076.582

6.

Αλιεία

1

99.996.386

7.

Περιβάλλον

16

665.055.545

8.

Πολιτισμός

3

421.000.000

9.

Υγεία και Ασφάλιση

4

219.599.997

10.

Κοινωνία της Πληροφορίας

8

1.072.186.667

11.

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

16

630.917.984

12.

Κεντρική Μακεδονία

18

842.254.256

13.

Δυτ. Μακεδονία

16

323.101.604

14.

Ήπειρος

12

387.458.536

15.

Θεσσαλίας

14

673.280.000

16.

Ιονίων νησιών

14

236.116.000

17.

Δυτικής Ελλάδας

14

439.033.957

18.

Ηπειρωτικής Ελλάδας

12

462.805.234

19.

Αττικής

19

1.396.973.557

20.

Πελοποννήσου

14

490.700.000

21.

Βόρειο Αιγαίο

14

337.655.001

22.

Νότιου Αιγαίου

15

345.950.000

23.

Κρήτης

14

394.453.013

24.

Περάματος

2

5.935.534

25.

Κομοτηνής

3

3.815.000

26.

Ηράκλειο

6

9.213.948

27.

Interreg IIIΑ Ελλάδα-ΠΓΔΜ

3

63.900.000

28.

Interreg IIIΑ Ελλάδα-Κύπρος

3

33.480.000

29.

Interreg IIIΑ Ελλάδα - Αλβανία

3

98.325.000

30.

Interreg IIIΑ Ελλάδα - Βουλγαρία

4

169.563.332

31.

Interreg IIIΑ Ελλάδα - Ιταλία

3

89.039.766

32.

Interreg IIIΑ Ελλάδα - Τουρκία

3

46.644.604

33.

Interreg IIIΒ Αρχιμήδης

5

66.775.900

ΣΥΝΟΛΟ

304

20.766.652.058

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ:

«Οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 438/2001 παρέσχαν περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) (2000-2006) που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής εξέτασε την περιγραφή που παρέσχαν οι ελληνικές αρχές και συνήγαγε το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω συστήματα παρουσίαζαν σοβαρές αδυναμίες. Στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής τον Οκτώβριο 2003 επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και ότι τα συστήματα αυτά δεν παρέχουν εγγυήσεις για υγιή δημοσιονομική διαχείριση του ΕΤΠΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006.

Λαμβανομένων υπόψη των αδυναμιών που εντοπίστηκαν, προτάθηκε σχέδιο δράσης με το οποίο συμφώνησαν οι ελληνικές αρχές, σχετικά με τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά το ΕΤΠΑ (2000-2006). Η τελική προθεσμία για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και την υποβολή συγκεκριμένων παραδοτέων στοιχείων ήταν η 30η Σεπτεμβρίου 2004.

Η Επιτροπή μελέτησε το έργο που έχει επιτευχθεί σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσης και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

(α) ορισμένοι τύποι συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (συμβάσεις δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) και ορισμένες δράσεις που μεταφέρθηκαν από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ) στο τρίτο ΚΠΣ δεν δικαιολογούν μέρος ή το σύνολο της συνδρομής του ΕΤΠΑ (2000-2006) και

(β) υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης ή ελέγχου οι οποίες οδηγούν σε συστηματικές παρατυπίες όσον αφορά το ΕΤΠΑ.

Επιπλέον, η Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση που υπέχει δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1260/99 όσον αφορά τη διενέργεια έρευνας για τις παρατυπίες και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων για όλες τις παράτυπες δαπάνες που έχουν ήδη συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ.

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής πληροφόρησε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (επιστολή με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2004) ότι το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική προτίθεται να προτείνει στην Επιτροπή την αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της συνδρομής του ΕΤΠΑ για συγκεκριμένα μέτρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν θιγεί από τις προαναφερθείσες παρατυπίες.

Οι ελληνικές αρχές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2005.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα που έχει προκύψει ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Η Κυβέρνηση καλείται να παράσχει αμέσως τις αναγκαίες εξηγήσεις, να ενημερώσει υπέυθυνα για την πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και κυρίως να πάρει επιτέλους όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτροπή αυτού του εφιαλτικού ενδεχομένου.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις και η εξακολουθητική διαχειριστική ανεπάρκεια των αρμοδίων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ απειλούν πλέον τη χώρα με αναστολή πληρωμών και απώλεια σημαντικών πόρων. Παράλληλα δε, υπονομεύουν και την ήδη δύσκολη διαπραγμάτευση για το Δ' ΚΠΣ.

Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίζει, υπό καθεστώς κοινοτικής επιτήρησης για τα επόμενα δύο χρόνια, σε χαμηλότερη ανάπτυξη, ένταση της ανεργίας και νέο γύρο μονόπλευρης λιτότητας, δεν έχει περιθώριο απώλειας ούτε ενός ευρώ.»

To Γραφείο Τύπου