Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
23/11/2006

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ δικαιούνται οι απολυμένοι της Goodyear και όσοι άλλοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό!

Απάντηση της Κομισιόν στον Δ.Παπαδημούλη

Αποζημίωση από το κράτος δικαιούνται οι απολυμένοι της Goodyear (340 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης) και όσοι απολύθηκαν ομαδικά από επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου κ. Σπίντλα, αρμόδιου για τις κοινωνικές υποθέσεις σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα.

Ο ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αφού τόνισε ότι η γνωμοδότηση (Υποθέσεις C-187/05 & C-190/05) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την νομιμότητα της ομαδικής απόλυσης των εργαζομένων στην Goodyear ανέτρεψε την μέχρι σήμερα νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ρωτούσε την Επιτροπή αν οι παράνομα απολυθέντες μπορούν να απαιτήσουν αποζημιώσεις –και από ποιον- για την απώλεια της θέσης εργασίας τους εξαιτίας της μη ορθής εφαρμογής της οδηγίας 75/129 περί ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα. Το ΔΕΚείχε γνωμοδοτήσει ότι σε περίπτωση οικειοθελούς παύσης λειτουργίας της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται να εφαρμόσει τον νόμο περί ομαδικών απολύσεων.

Ο Επίτροπος Σπίντλα, απαντώντας στον ευρωβουλευτή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναπτύξει μια γενική αρχή περί κρατικής ευθύνης σε περιπτώσεις μη τήρησης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η αρχή αυτή ισχύει σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιο κράτος μέλος παραβεί το κοινοτικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το ποιο όργανο του κράτους μέλους ευθύνεται, λόγω πράξεων ή παραλήψεων, για την παραβίαση.»

Ο Επίτροπος συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι: «Η κρατική ευθύνη απορρέει από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και την επιβολή του κοινοτικού δικαίου. … Ωστόσο, η επιβολή της κρατικής ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων που χορηγούνται σε ιδιώτες βάσει του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα εργασιακών και βιομηχανικών σχέσεων, γίνεται από τα εθνικά δικαστήρια … Εξυπακούεται ότι τα εθνικά δικαστήρια θα αποφασίσουν το μέγεθος καθώς και τον τύπο της ζημίας που θα αποκατασταθεί.»

Καταλήγοντας επισημαίνει ότι: «οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για αποκατάσταση απώλειας ή ζημίας που ορίζονται από τους εθνικούς νόμους των κρατών μελών δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που αφορούν παρόμοιες προσφυγές της εσωτερικής έννομης τάξης και δεν θα πρέπει διατυπώνονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη της επανόρθωσης.»

Σημειώνεται ότι, εκτός από τους απολυμένους της Goodyear, ανοίγει ο δρόμος για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, οι απολυμένοι της «Palco», «Triumph», «Yioula» και άλλων επιχειρήσεων που έχουν μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό χωρίς να έχουν τηρήσει το νόμο περί ομαδικών απολύσεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά την απόφαση του ΔΕΚ και την σημερινή απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου, αποκαλύπτεται ότι για χρόνια η ελληνική πολιτεία ερμήνευε το κοινοτικό δίκαιο κατά τρόπο που ευνοούσε σκανδαλωδώς την εργοδοσία να απολύσει αυθαίρετα τους εργαζομένους. Επίσης, η ερμηνεία αυτή, έδινε κίνητρο σε επιχειρήσεις να κλείνουν τα εργοστάσια στην Ελλάδα και να εγκαθίστανται στο εξωτερικό.

Η απάντηση της Κομισιόν και η απόφαση του ΔΕΚ ανοίγουν το δρόμο για τη διεκδίκηση αναδρομικών αποζημιώσεων από χιλιάδες εργαζομένους, που απολύθηκαν παράνομα.

Περιμένουμε εξηγήσεις από το Υπουργείο Εργασίας τι πρόκειται να πράξει απέναντι στις νόμιμες απαιτήσεις των απολυμένων εργαζομένων αλλά και πώς προτίθεται να διεκδικήσει από τις μετεγκατασταθείσες επιχειρήσεις αυτά που οφείλουν στους εργαζομένους που παράνομα απέλυσαν.»

To Γραφείο Τύπου