Skip to main content.
23/12/2004

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Όχημα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 'Αρθρο του Γιάννη Τόλιου, μέλους της ΠΓ του ΣΥΝ.

Οι Μικρομεσαίες-Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ειδικότερα οι επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι (ΕΒΕ), αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων και παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή, στην απασχόληση, την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση, κοινωνική συνοχή κά. Καθημερινά υφίστανται μεγάλη πίεση από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών ομίλων. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, με κούφιες εξαγγελίες προσπαθούν να εξαπατήσουν προεκλογικά τους ΕΒΕ, ενώ στην ουσία στηρίζουν μέτρα υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίου και αγοράς, υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ ενώ εξάγγειλε μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες για τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 35% σε 25%), περιορίστηκε σε αμφιλεγόμενα μέτρα για τις ΜΜΕ (επιστροφή σε σύστημα αντικειμενικών-εξωλογιστικών κριτηρίων φορολόγησης, μείωση συντελεστή της φορολογίας στις συνενώσεις ΟΕ και ΕΕ αντί κατάργησης, αόριστη υπόσχεση μείωσης τέλους επιβάρυνσης 18% για χρέη στις ΔΥΟ, περιορισμένη αύξηση κεφαλαίου Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) που καλύπτει μόνο 20-25% των αναγκών, κά. Όσον αφορά τον αρχηγό της Ν.Δ. το όλο πλέγμα προτάσεων κινείται στο ίδιο μήκος κύματος (μείωση φορολογικού συντελεστή των Α.Ε, συγχώνευση ΕΛΟΤ με ΕΟΜΜΕΧ, αόριστες υποσχέσεις για μείωση γραφειοκρατίας, κά), ενώ αποσιωπά τον αφανισμό των ΜΜΕ από τις μεγάλες επιχειρήσεις και την άδικη φορολογική μεταχείριση.

Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, προτείνει την εφαρμογή ενός συνεκτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ΜΜΕ και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, κόντρα στο φιλελευθερισμό και στις πολιτικές ανεξέλεγκτης δράσης των πολυεθνικών, κόντρα στον οικονομικό ιμπεριαλισμό του διεθνούς κεφαλαίου, με στόχο την ανάπτυξη στην βάση των αναγκών της χώρας. Κεντρικός πυρήνας του σχεδίου είναι η εφαρμογή οριζόντιων και κάθετων πολιτικών, σε κάθε τομέα, κλάδο και περιφέρεια, καθώς πολιτική πλήρους αξιοποίησης και ανάπτυξης των παραγωγικών τους δυνάμεων. Η εφαρμογή της προγραμματισμένης ανάπτυξης και των διαφοροποιημένων πολιτικών, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης και συμμαχίας των ΕΒΕ, με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους νέους και άλλες κοινωνικές ομάδες, που παλεύουν κατά του νεοφιλελευθερισμού, για μια νέα κοινωνία που οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα κέρδη.

ʼμεσα μέτρα βελτίωσης της θέσης των ΕΒΕ

Ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες, χρειάζεται άμεση δέσμη άμεσων μέτρων βελτίωσης της θέσης των ΕΒΕ.

Σε θεσμικό επίπεδο: Δημιουργία ενός οργάνου σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα των ΕΒΕ, που θα παρακολουθεί, θα επεξεργάζεται και θα εφαρμόζει την υλοποίηση μέτρων στήριξης τους. Σημαντική βοήθεια σε αυτό, μπορεί να προσφέρει η ίδρυση Ινστιτούτου Μελετών για τις ΜΜΕ και η συνέχιση της Απογραφής Καταστημάτων από την ΕΣΥΕ, όπως γινόταν στο παρελθόν.

ʼσκηση εξειδικευμένων πολιτικών: Υιοθέτηση εξειδικευμένων πολιτικών (οριζόντια και κάθετα μέτρα), με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σχεδιασμό προϊόντων, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, ποιοτική βελτίωση και τυποποίηση προϊόντων, προώθησης εξαγωγών, κά, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται και από τους μηχανισμούς της μακρο-οικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, όπως:

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικής στήριξης με παροχή δημόσιας εγγύησης δανείων, επιδότηση επιτοκίου και κατάργηση των νόμων που δίνουν το δικαίωμα στις τράπεζες να επιβάλουν τεράστια πανωτόκια, σε βάρος ΜΜΕ.

Κίνητρα επενδύσεων: ʼρση του αποκλεισμού των μικρών επενδύσεων από τις επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόμου και απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής μικρών επενδύσεων, ώστε το κόστος συμμετοχής να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο πραγματοποίησης της επένδυσης.

Γ� ΚΠΣ και κίνητρα ανάπτυξης: Ανακατανομή κονδυλίων του Γ΄ΚΠΣ και αύξηση του μεριδίου των ΜΜΕ. Εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών, με στόχο την ανάπτυξη τομέων και κλάδων που θα λειτουργούν ως «ατμομηχανές» άλλων κλάδων της οικονομίας, σχεδιασμός νέων προϊόντων, χρήση νέας τεχνολογίας, προγράμματα κατάρτισης, ειδικές πολιτικές για τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογενειακές μονάδες, κά.

Φορολογία: Καθιέρωση ελάχιστου αφορολόγητου στο όριο της φτώχειας και νέων ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστών. Επανεξέταση και περιορισμό των φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου. Φρένο στην μείωση των ανωτάτων φορολογικών συντελεστών. Ανατροπή της σχέσης άμεσων � έμμεσων φόρων και εφαρμογή της αρχής ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημα του με προοδευτική κλίμακα. ʼρση αντικινήτρων για συγχωνεύσεις και ειδικότερα για τη δημιουργία συνεταιρισμών, πάταξη της φοροδιαφυγή και φαινομένων διαφθοράς.

Βελτίωση επιχειρηματικού πλαισίου: Απλοποίηση των δικαιολογητικών ίδρυσης μιας επιχείρησης, μείωση της διαφοράς μεταξύ τυπικού και πραγματικού χρόνου ίδρυσης, πάταξη αδιαφανών συναλλαγών στα σημεία επαφής επιχειρηματιών με τις υπηρεσίες, κά.

Πολιτική ανταγωνισμού: Περιορισμός και έλεγχος της δράσης των πολυεθνικών και των πολυκαταστημάτων. Προστασία της αγοράς από ολιγοπωλιακές πρακτικές εξόντωσης των ΜΜΕ. Υπεράσπιση της ντόπιας παραγωγής, πάταξη του παρεμπόριου και της αισχροκέρδιας. Σαφής προσδιορισμός του θεσμού των εκπτώσεων, του καθεστώτος τηλεπωλήσεων και τηλεδημοπρασιών, αυστηρή τήρηση του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, κά.

Επαγγελματική Κατάρτιση: Ανάπτυξη συστήματος δημόσιας και δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των μικρομεσαίων και των εργαζομένων στις νέες τεχνικές γνώσεις.

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας: Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, θέσπιση όρων άσκησης επαγγέλματος για όσα βρίσκονται εκτός σημερινών ορίων και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Νέες Τεχνολογίες: Εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας-τεχνολογίας για τις ΜΜΕ, σύνδεση με πανεπιστήμια για εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προώθηση της πληροφορικής και της καινοτομίας, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, κά.

Κρατικές προμήθειες: ʼνοιγμα των κρατικών προμηθειών στις ΜΜΕ, κατάργηση των πρακτικών αποκλεισμού, μέσω συγκεντρωτικών διαγωνισμών και απαγορευτικών προδιαγραφών, θεσμική προώθηση της υπεργολαβίας, δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών Κρατικών Προμηθειών, κά.

Ασφαλιστικό: Κοινωνικός και δημόσιος χαρακτήρας των ασφαλιστικών Ταμείων. Ελάχιστη σύνταξη που καλύπτει τα όρια της φτώχειας. ʼμεση εξόφληση όλων των οφειλών του κράτους στα Ταμεία. Καθιέρωση 35ετίας για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας και με διαδοχική ασφάλισης σε όλα τα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Επιστροφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στην πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, με αναβάθμιση των παροχών, ολοκλήρωση μηχανοργάνωσης των ασφαλιστικών ταμείων, κά.

Συνεταιρισμοί: Ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος με γενναία κίνητρα συνένωσης, κατάργηση του συντελεστή φορολογίας 35% στους συνεταιρισμούς και πολιτικές προώθησης της συνεταιριστικής δράσης.

Ωράριο: Καθιέρωση ωραρίου καταστημάτων στις 50-52 ώρες με κλείσιμο το Σάββατο στις 16:00, κατοχύρωση της αργίας της Κυριακής, με εξαίρεση τις αμιγώς τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταστήματα.

Βιοτεχνικά Πάρκα: Ανάπτυξη δικτύου Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιοτεχνικών και Εμπορικών Ζωνών, με σύγχρονες υποδομές, δημόσια χρηματοδότηση και κίνητρα μετεγκατάστασης τους.

Συνδικαλιστικό κίνημα: Αναβάθμιση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επιμελητηρίων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για τις ΜΜΕ.

Με τέτοια πολιτική, οι ΜΜΕ μπορούν έχουν προοπτική ανάπτυξης, σε όφελος των ίδιων, της απασχόλησης και της ελληνικής κοινωνίας.