Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
01/04/2008

H Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει γνωστοποιήσει στην Κομισιόν πληροφορίες σχετικά με τη δράση της κατά της κλιματικής αλλαγής για το 2007!

Δημ. Παπαδημούλης: "Ο πιο κακός μαθητής της διεθνούς κοινότητας για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών"

Με αφορμή έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών για θέματα κλιματικής αλλαγής , στην οποία δεν παρουσιάζονται νομοθεσία ή σχετικά προγράμματα της Ελλάδας, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλης, κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί για το πώς αξιολογεί το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε νομοθεσία, πρωτοβουλία ή πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, τί προτίθεται να κάνει στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν γνωστοποιήσει κανένα από τα παραπάνω στοιχεία και με ποιον τρόπο μπορεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων εθνικών προγραμμάτων που άπτονται της κλιματικής αλλαγής να συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.

H έρευνα αυτή, στην οποία αναφέρονται οι εθνικές δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ, η πολιτική και τα μέτρα για το μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι βασισμένη στις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στις ετήσιες εκθέσεις τους για τα αέρια του θερμοκηπίου και δεν περιλαμβάνει στην παρουσίαση ελληνική νομοθεσία ή προγράμματα.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Στ. Δήμας αναφέρει ότι: "στην απόφαση αριθ. 280/2004/EΚ  και στις εκτελεστικές της διατάξεις (απόφαση αριθ. 2005/166/E) εξειδικεύονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις εκθέσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν όλα τα κράτη μέλη, όπως υποβολή αναφοράς για τα αέρια θερμοκηπίου (ΑΘΚ – GHG) που εκπέμπονται σε καθένα από αυτά (ετησίως), για τις προβλεπόμενες εκπομπές καθώς και για την πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Σε περίπτωση που κάποια κράτη μέλη δεν τηρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κινεί διαδικασία παράβασης".

Παραπέμπει μάλιστα στον σχετικό επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_country.htm, όπου δημοσιεύονται "οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την Ελλάδα (και άλλα κράτη μέλη) σχετικά με τις δράσεις τους κατά της κλιματικής αλλαγής".

Από τον ιστότοπο αυτό (όπως ανακτήθηκε σήμερα, 13.03.2008) προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος, από τα συμμετέχοντα στο μηχανισμό ελέγχου των αερίων του θερμοκηπίου, που δεν έχει κοινοποιήσει, όπως υποχρεούται, στην Επιτροπή την ετήσια αναφορά για τα αέρια του θερμοκηπίου!

Απαντώντας στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή, σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί να συγχρηματοδοτηθούν ελληνικά προγράμματα κατά της κλιματικής αλλαγής από κοινοτικούς πόρους, ο κ. Δήμας αναφέρει πως "επί του παρόντος δεν υπάρχει χρηματοδότηση προοριζόμενη ειδικά για εθνικά προγράμματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή".  Σημειώνει επίσης ότι "σε διάφορα προγράμματα που έχουν προταθεί από την Ελλάδα, όπως το «Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (2007-2013)», με συγχρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σημαντικό μέρος αφορά την κλιματική αλλαγή" και ότι "το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον 2007-301 έχει ως στόχους την κάλυψη των αναγκών του εθνικού δικτύου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τη συνέχιση της εκτέλεσης και την αναπροσαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών, τη χαρτογράφηση και την κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών του θορύβου, καθώς και τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων".

Τέλος, ο Επίτροπος τονίζει πως "η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίζεται ότι τα διάφορα προγράμματα που προτείνονται από την Ελλάδα, όπως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δίδουν έμφαση στη διάσταση της κλιματικής αλλαγής."

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η παραπομπή της Ελλάδας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών γιατί απέτυχε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο, δε φαίνεται να διδάσκει την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να εκπληρώσει τις σχετικές ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. Με κυβερνητική ευθύνη, η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι ο πιο κακός μαθητής παγκοσμίως για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών. Αντί για αόριστες διακηρύξεις απέναντι στην καλλιέργεια τεκμηριωμένης κριτικής, η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ οφείλει να τρέξει για να καλύψει τον χαμένο χρόνο".

To Γραφείο Τύπου