Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
17/04/2008

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής η κατασκευή των νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιθάνθρακα

Απάντηση του Επιτρόπου Πίμπαλγκς στο Δημ. Παπαδημούλη για την κατασκευή τριών ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων με καύση λιθάνθρακα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στο Mαντούδι Ευβοίας και στα 'Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας.

"Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου ή μη συμμόρφωση με τους στόχους, κινεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά του οικείου κράτους μέλους". Αυτό απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας κ. Πίμπαλγκς σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, σχετικά με τα σχέδια κατασκευής τριών νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύση λιθάνθρακα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στο Mαντούδι Ευβοίας και στα Aσπρα Σπίτια Bοιωτίας.

O Έλληνας ευρωβουλευτής, με ερώτηση του προς την Επιτροπή, ζητούσε να πληροφορηθεί εάν είναι ενήμερη για το σχέδιο κατασκευής των ηλεκτροπαραγωγικών αυτών μονάδων, εάν θεωρεί ότι η δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση λιθάνθρακα συνάδει με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τέλος σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραβαίνει τις ειλημμένες υποχρεώσεις της.

Σε κοινή απάντηση και για τις τρεις αυτές μονάδες  ο Λετονός Επίτροπος απαντά ότι "Η Επιτροπή προωθεί τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, δεν αποθαρρύνει την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα στα κράτη μέλη εφ' όσον καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ[1] ." Τονίζει πως "Ωστόσο, η έκδοση άδειας κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα κράτη μέλη και ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνουν την υποχρέωση, βάσει της οδηγίας για την εμπορία των εκπομπών[2], επιστροφής δικαιωμάτων για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις καύσης ισχύος μεγαλύτερης από 20 μεγαβάτ (MW)".

Υπογραμμίζει τέλος ότι "Αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίζει την εφαρμογή και την ορθή χρήση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου ή μη συμμόρφωση με τους στόχους, κινεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά του οικείου κράτους μέλους".

Aναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

“H Ελληνική κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕH, παρά τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών, κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από την κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη. Αντί για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιθάνθρακας, δρομολογούν την κατασκευή μονάδων στην Νέα Kαρβάλη Kαβάλας, το Mαντούδι Ευβοίας και στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας με την καύση λιθάνθρακα. Πρόκειται για επιλογή σε βάρος του περιβάλλοντος αλλά και των οικονομικών της ΔΕH καθώς η μεγάλη αύξηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα συνοδευτεί και με την καταβολή υψηλότατων προστίμων στο χρηματιστήριο των ρύπων. H κυβέρνηση της N.Δ. και η διοίκηση της ΔΕH οφείλουν να ακούσουν επιτέλους τις αντιδράσεις των πολιτών και να στραφούν σε λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον. ”

[1] Όπως η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, ΕΕ L 257 της 10.10.1996• η οδηγία 2000/80/ΕΚ για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, ΕΕ L 309 της 9.12.2000• η οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, ΕΕ L 309 της 27.11.2001.
[2] Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 275 της 25.10.2003.

To Γραφείο Τύπου