Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
22/04/2008

Έτοιμη η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω της μη ενσωμάτωσης της οδηγίας για τις μεταμοσχεύσεις ιστών και κυττάρων

Μόνο η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει στοιχεία για τη δωρεά οργάνων στην ΕΕ -25!

Απάντηση της Επιτρόπου κ. Βασιλείου στον Δημήτρη Παπαδημούλη

Τελευταία είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη των 25, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, όπως προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Υγείας κας Ανδρούλας Βασιλείου στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Την ίδια ώρα, το Ευρωκοινοβούλιο κάνει σημαντικό θετικό βήμα, υιοθετώντας την έκθεση του Κύπριου ευρωβουλευτή Αδ. Αδάμου (ΑΚΕΛ), με την οποία καλείται η Επιτροπή να θεσπίσει πιο προωθημένα μέτρα και πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή και συντονισμένη συνεργασία για την αποτροπή του λαθρεμπορίου οργάνων, για τους περισσότερους από 60.000 ευρωπαίους πολίτες που περιμένουν μόσχευμα σε λίστες αναμονής.

Στην ερώτηση του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ανέφερε πως σύμφωνα με την οδηγία 2004/23/ΕΚ , άρθρο 32, παρ. 1, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, "τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 7 Απριλίου 2006" και ζητούσε να πληροφορηθεί από την Επιτροπή αν η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει τις πράξεις με τις οποίες ενσωματώνεται η εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο και εάν όχι, αν προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας.

Υπογράμμιζε μάλιστα ότι σε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής , σχετικά με την προώθηση από τα κράτη μέλη της εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς ιστών και κυττάρων και το συνοδευτικό της έγγραφο , αναφέρεται ότι εικοσιτέσσερα κράτη μέλη υπέβαλαν την εθνική έκθεση που συνοψίζει τα μέτρα που έλαβαν σε ό,τι αφορά τη δωρεά ιστών και κυττάρων, κατά το άρθρο 12 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ, ενώ η Ελλάδα δεν το έχει πράξει ακόμη και ρωτούσε αν έχουν στο μεσοδιάστημα κοινοποιηθεί τα μέτρα αυτά από την Ελλάδα.

Η Κύπρια Επίτροπος, υπενθυμίζει την προθεσμία και την υποχρέωση κοινοποίησης που προκύπτει από την ανωτέρω οδηγία και υπογραμμίζει ότι "λόγω της έλλειψης τέτοιου είδους κοινοποίησης για τη μεταφορά, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα στις 24 Απριλίου 2007."

Συμπληρώνει πως "η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές στις 17 Ιανουαρίου 2008 ότι τα μέτρα μεταφοράς είναι στο τελευταίο στάδιο έγκρισης" και πως "η Επιτροπή αναμένεται να λάβει την κοινοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων μεταφοράς."

Τονίζει όμως ότι "εάν δεν λάβει τέτοιου είδους κοινοποίηση, η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΕ."

Καταλήγοντας, αναφερόμενη στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η κα Βασιλείου επισημαίνει ότι "όσον αφορά τις αρχές που διέπουν τη δωρεά ιστού και κυττάρων (άρθρο 12.1 της οδηγίας), μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει λάβει έκθεση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τα οικεία εθνικά μέτρα εφαρμογής."

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, παρά τη μικρή βελτίωση τελευταία, , οι λίστες αναμονής για μοσχεύματα παραμένουν μακριές. Στην Ελλάδα το ποσοστό δωρητών οργάνων είναι μικρότερο από 10 ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν στην Ισπανία ξεπερνά τους 30, ο βαθμός αφύπνισης του κοινού είναι αυξημένος και το νομικό πλαίσιο ξεκάθαρο. Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και η αδιαφορία για συμμόρφωση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο εκθέτουν τη χώρα μας και διαιωνίζουν τα προβλήματα. Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος οφείλουν να δράσουν άμεσα και όχι μόνο από τον φόβο μιας νέας Ευρωκαταδίκης."

To Γραφείο Τύπου