Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/03/2007

Αντι-νομοσχέδιο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ

28 τροπολογίες που κατέθεσε ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς δίνει στη δημοσιότητα τις συγκεκριμένες, συγκροτημένες και ολοκληρωμένες θέσεις του για την ριζική ανασυγκρότηση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Μια ακριβώς εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση των θέσεων μας για την ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.
Οι θέσεις μας απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλη την κοινωνία.
Οι θέσεις μας έχουν την μορφή 28 «τροπολογιών» στο Ν.Σ. της Κυβέρνησης για το νόμο - πλαίσιο. Θέσεις όχι σε επιμέρους και δευτερεύοντα σημεία. Θέσεις που αλλάζουν σε βάθος ένα προς ένα όλα ανεξαίρετα τα άρθρα του κυβερνητικού Ν.Σ.
Είναι σε μετωπική αντιπαράθεση και σύγκρουση με τις κυβερνητικές θέσεις.
Αποτελούν ένα «Αντι-Νομοσχέδιο» του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται:

-Από το άνοιγμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέκου Αλαβάνου στη συνέντευξη για τις θέσεις σχετικά με το νόμο-πλαίσιο για τα ΠανεπιστήμιαΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διατυπώσεις του άρθρου περί «αποστολής» των ΑΕΙ αποκλίνουν από τις ισχύουσες συνταγματικές προβλέψεις περί ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας και περί πλήρους αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων. Διαγράφεται από το Αρ. 1, παρ. 1 του 1268/82 ότι «το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα πολίτη» και αντικαθίσταται από την αόριστη φράση ότι «Η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται από ΑΕΙ». Με την ίδια έννοια, η απαλοιφή της πρότασης της παρ. 2 του 1268/82 ότι τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή «να συντείνουν στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση», απομειώνει δραματικά την ισχύουσα αντίληψη για τον κοινωνικό χαρακτήρα των ΑΕΙ.
Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 1

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται:

«Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανώτατη εκπαίδευση όλων των βαθμίδων παρέχεται δωρεάν από τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
β: Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπευθύνων και ενημερωμένων πολιτών με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
γ: Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ανεξιθρησκίας και της αλληλεγγύης.
δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της, ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην εξάλειψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον κοινωνικό χαρακτήρα των ανώτατων σπουδών, να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα της έρευνας, της διδασκαλίας και των υπηρεσιών που προσφέρουν με την οικονομική αρωγή της πολιτείας και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές τους.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα ΑΕΙ επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωσης της αποστολής τους, υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή αυτονομία, τη διαφάνεια και την αυτοτέλειά τους στην οικονομική διαχείριση».

Η λοιπή παράγραφος μένει ως έχει.»


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχετικά με την «διάρθρωση» των ΑΕΙ δεν αντιμετωπίζει το βαρύνον πρόβλημα των μεταπτυχιακών σπουδών, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των λειτουργούντων ΠΜΣ να λειτουργούν υπονομευτικά τόσο ως προς την αποστολή των προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών όσο και ως προς την ποιότητα και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία - προσθήκη

Τροπολογία Προσθήκη
Προσθήκη νέου άρθρου 2 με τίτλο
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές: διδασκαλία και έρευνα

«1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα έχουν την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικών σπουδών που έχουν επιστημονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις οι οποίες εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Ως Μεταπτυχιακές Σπουδές νοούνται σπουδές μεταπτυχιακής έρευνας που οδηγούν σε πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή σπουδές μετεκπαίδευσης οι οποίες αποβλέπουν στην περαιτέρω ενημέρωση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των επιστημών. Οι μεταπτυχιακές διδασκαλίες υποστηρίζονται από αντίστοιχα, ατομικές ή συλλογικές, ερευνητικές δραστηριότητες και, συνεπώς, ανήκουν σε ένα σύστημα παραγωγής γνώσεων. Οι μεταπτυχιακές διδασκαλίες καθώς και οι ατομικές έρευνες των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να είναι συνδεδεμένες ή/και ενταγμένες σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι., σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και ομοταγή ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στα ΑΕΙ η Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης έχει αποφασιστική αρμοδιότητα επί των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών καθώς και η διοίκηση των τμημάτων έχει την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας των πόρων, των ερευνητικών διαδικασιών και όλων των ακαδημαϊκών και διοικητικών δραστηριοτήτων τους».

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προβλέψεις του άρθρου 3 είναι αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας. Προσβάλλουν τα ατομικά δικαιώματα και αναιρούν απολύτως την έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτονομούν, στο μείζον θέμα των ακαδημαϊκών ελευθεριών, το πρυτανικό συμβούλιο των πανεπιστημίων και το συμβούλιο των ΤΕΙ από τις Συγκλήτους και τις Συνελεύσεις. Οι σχετικές προβλέψεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Αντί του «πανεπιστημιακού ασύλου», προβλέπεται «ακαδημαϊκό 'Ασυλο», που αφορά στην «προστασία [...] του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Α.Ε.Ι., και των εργαζομένων σε αυτά». Αυτό το «άσυλο» αίρεται όταν ένας απεργός πανεπιστημιακό παύει να υπηρετεί το «δικαίωμα στη γνώση» των φοιτητών του, όταν οι φοιτητές απέχουν από τα μαθήματα του ή όταν καταλαμβάνουν τους πανεπιστημιακούς χώρους..

«Το ακαδημαϊκό άσυλο» δεν καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι., αλλά μόνο εκείνους «στους οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα». Δεν καλύπτει, δηλαδή, τα κλιμακοστάσια και τους διαδρόμους, τις γραμματείες, την αίθουσα της Συγκλήτου, το γραφείο του Πρύτανη, το πανεπιστημιακό καφενείο ή τον περίβολο του Πολυτεχνείου ή την ταράτσα της Νομικής. Αν τηρηθεί κατά γράμμα η συγκεκριμένη διατύπωση, τότε η αστυνομία θα μπορεί αυτεπάγγελτα να βρίσκεται έξω από την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας, του εργαστηρίου ή των γραφείων των μελών ΔΕΠ. Όσο για «τους χώρους του Α.Ε.Ι., στους οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα», η «επέμβαση δημόσιας δύναμης» θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του Πρυτανικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία. Με τρεις ψήφους, δηλαδή, ή τέσσερις στα ιδρύματα με τετραμελείς πρυτανείες. Και για μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση, τα μέλη του πρυτανικού συμβουλίου δεν υποχρεούνται να δώσουν λόγο σε κανένα πανεπιστημιακό όργανο.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 3

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται:

«άρθρο 2 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«'Αρθρο 2
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστημιακό 'Ασυλο

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.
2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισμένων μόνο επιστημονικών απόψεων και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.
3. Το πανεπιστημιακό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι.. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους παραπάνω χώρους, παρά μόνο κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος και με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
4. Αρμόδιο όργανο για την πρόσκληση ή άδεια της προηγούμενης παραγράφου είναι η Σύγκλητος για τα Πανεπιστήμια και η Συνέλευση για τα Τ.Ε.Ι., με δικαίωμα ψήφου όλων των μελών τους. Τα όργανα αυτά συνέρχονται άμεσα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει τηρουμένων των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ιδρύματος. Σε προφανώς έκτακτες περιπτώσεις, ευθύνες αποφάσεων που συνδέονται με το πανεπιστημιακό άσυλο έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., υπό τον όρο ότι κάθε σχετική πρωτοβουλία θα επικυρωθεί άμεσα από τη Σύγκλητο του πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ενώ σε περίπτωση μη επικύρωσης η διοίκηση του ιδρύματος παραιτείται αυτοδικαίως και προκηρύσσονται εκλογές.
5. Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς την άδεια του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνον εφόσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού για το ακαδημαϊκό άσυλο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μετά από έγκληση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι..»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4 προσβάλλουν την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και την αναγκαία ακαδημαϊκή αυτονομία των τμημάτων. Δεν μπορεί να υπάρχουν διοικητικά μέτρα που υπαγορεύουν την αναλογία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, αλλά οι συγκεκριμένες πειθαρχίες κάθε επιστήμης. Η παρέμβαση του κράτους σε παρόμοια ζητήματα αναιρεί απολύτως τον χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επειδή η αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής νέας γνώσης με τους συνήθεις δείκτες που εφαρμόζονται (αριθμός δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, ετεροαναφορές, κλπ) δεν αφορά στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται, είναι δυνατόν τα πανεπιστημιακά Τμήματα μετά από διεξοδική συζήτηση στα ακαδημαϊκά όργανα των ΑΕΙ να καθορίσουν στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και να προωθήσουν την εξειδίκευση των κριτηρίων και των τρόπων με τους οποίους θα αξιολογείται η ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των κρινόμενων. Τέλος, ο «πρότυπος εσωτερικός κανονισμός», η μη κατάρτιση του οποίου συνοδεύεται από ποινές, προσβάλλει βάναυσα στην ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των τμημάτων, των σχολών και των ιδρυμάτων. Αντίθετα, στο άρθρο δίνεται μικρή σημασία στη διαφάνεια, στις ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών μονάδων και στα θέματα των φοιτητών, ως συνόλου αλλά και ως εξατομικευμένων περιπτώσεων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 4

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

1. α) Εντός ενός έτους από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή να ολοκληρώσει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, ώστε να περιέχει τουλάχιστον όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ρυθμίσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των Σχολών ή Τμημάτων του. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του κάθε Α.Ε.Ι..
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') καταργείται.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2083/1992 καταργείται.
3 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.
ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυμάτων συμμετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων σπουδών από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π..
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Κλινικών και Αναγνωστηρίων του ιδρύματος
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης κάθε είδους υποτροφιών στους φοιτητές.
ιζ) Τη διαφύλαξη του πανεπιστημιακού ασύλου, την προστασία του ιδρύματος και της περιουσίας του με τον προσφορότερο τρόπο.
ιη)Τη διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος και του ετήσιου απολογισμού.
ιθ) Την εξειδίκευση των κριτηρίων και των τρόπων με τους οποίους θα αξιολογείται η ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των κρινόμενων.
κ) Τον τρόπο ορισμού εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κάθε Τομέα στη Γενική Συνέλευση Τμήματος.
κα) Τη σύνθεση της γραμματείας υποστήριξης του Γραμματέα του Ιδρύματος.
κβ) Τα προσόντα, τις διαδικασίες επιλογής και τις αρμοδιότητες του Γραμματέα του Ιδρύματος.
κγ) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
κδ) Τους όρους διαφάνειας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και την υποχρέωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων κάθε χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος.
κε) Την εξειδίκευση των όρων που προβλέπει ο νόμος περί διαφάνειας-δημοσιότητας.
κζ) Σύσταση και λειτουργία αυτόνομης υπηρεσίας υποδοχής , ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία , στελεχωμένης με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό στην αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η σύνδεση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με στόχους που, στην πράξη, υπαγορεύονται από τον χρηματοδότη οδηγεί στην απώλεια όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της διοικητικής και ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των ιδρυμάτων. Είναι τουλάχιστον ανακόλουθο η κυβέρνηση να απαιτεί από τα ΑΕΙ «τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα που κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση» όταν δεν δεσμεύεται για ανάλογη ανάληψη υποχρεώσεων τετραετούς διάρκειας.

Δεν προβλέπεται καμία δέσμευση της πολιτείας ως προς τους διατιθέμενους πόρους, ενώ τα ιδρύματα εκβιάζονται, στο όριο της συνταγματικής νομιμότητας, να υποταγούν στις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες οδηγούν στην «κρατικοποίηση» των δημοσίων ΑΕΙ και αναιρούν το δικαίωμα της κρατικής επιχορήγησης με δεδομένη την ακαδημαϊκή τους αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατό να υποβάλλονται τετραετείς προγραμματισμοί των ΑΕΙ προς το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (όχι προς το ΥΠΕΠΘ), δίχως τις εγγυήσεις ενός συγκεκριμένου τετραετούς αναπτυξιακού προγράμματος του κράτους με προσδιορισμένους πόρους.

Κατά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι στόχοι, οι πόροι και οι προγραμματισμοί των ιδρυμάτων επιβάλλονται μονομερώς από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να εξασφαλίσουν, δηλαδή, τα ΑΕΙ κρατική επιχορήγηση θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους που υπαγορεύει ο χρηματοδότης σχετικά με «τον καθορισμό, την ιεράρχηση και την κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, τον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων». Αυτή είναι η θαυμαστή «αυτοτέλεια». Και, το χειρότερο, οι εκ του νόμου προδιαγραφές των συμβολαίων αυτών επιβάλουν την υποχρέωση των ιδρυμάτων να συντονίζουν τις «ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων με [...] τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον ακαδημαϊκό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, παραγγέλνει στα «αυτοδιοίκητα ΑΕΙ» την υποχρέωση απευθείας υποταγής στις υποδείξεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. Η λογική και οι προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου διαχέονται στο σύνολο σχεδόν των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Υπό αυτούς τους εκβιαστικούς όρους, «υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. δεσμευτική προγραμματική συμφωνία ως προς την πραγματοποίηση των στόχων του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος».

Με τον τρόπο αυτόν, το πανεπιστήμιο θα «αξιολογείται» εις το διηνεκές με βάση τον βαθμό «επίτευξης» των «στόχων» που υπαγόρευσε ο χρηματοδότης. Και για κάθε μελλοντική χρηματοδότηση, θα «λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, η συμμόρφωση προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης». Συμμόρφωση, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στο νομοσχέδιο.

Ο τετραετής ακαδημαϊκός/αναπτυξιακός προγραμματισμός είναι θεμιτός και μπορεί να διεκδικηθεί από την πολιτεία χωρίς διμερείς συμβάσεις και καταναγκασμούς προσαρμογής σε κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από παράγοντες εξωτερικούς ως προς τα ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση είναι η εγγύηση των δημοσίων πόρων.

Η έρευνα, νοούμενη ως εκείνη η διαδικασία η οποία προάγει τη γνώση στα αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του πανεπιστημίου. Η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και η αναγνώρισή της από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή των ΑΕΙ και επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου σπουδών τις οποίες παρέχουν

Η βασική έρευνα συντελεί στη δημιουργία νέας γνώσης χωρίς να συνοδεύεται από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής, ενώ παράλληλα προάγει και διευρύνει τους δημιουργικούς ορίζοντες των ερευνητών. Κύριος στόχος της βασικής έρευνας είναι η συμβολή της στα θεμέλια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό η ενίσχυση της βασικής έρευνας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή, και η θεσμική όσο και η οικονομική και λειτουργική της κατοχύρωση είναι ύψιστη υποχρέωση τόσο της Πολιτείας όσο και της Διοίκησης των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει πλήρης απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην ενίσχυση και ανάπτυξη της έρευνας, και ιδιαιτέρα της βασικής έρευνας που είναι ζωτική συνθήκη για την προαγωγή και ανάπτυξη της νέας επιστημονικής γνώσης.

Στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καμία δέσμευση της κυβέρνησης για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των απαιτούμενων κονδυλίων από τους τετραετείς προγραμματισμούς ενώ, παράλληλα, δεν εκχωρείται στα ΑΕΙ η αρμοδιότητα ορισμού του αριθμού των εισακτέων φοιτητών που είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν με βάση τις υποδομές και το προσωπικό τους.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 5

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται:

«1. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών θεσπίζονται κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό, που καταμερίζονται στα ΑΕΙ κατά το ισχύον σύστημα. Ο δημόσιος προγραμματισμός για τη χρηματοδότησης της παιδείας έχει ορίζοντα τετραετίας και κατατίθεται στη Βουλή.
2. Υπό τον όρο των προβλεπόμενων στο άρθρο 1, κάθε Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την επίτευξη της αποστολής και των ειδικότερων στόχων του, συντάσσει τετραετή ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα που κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του τετραετούς κρατικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται από τη Σύγκλητο κάθε Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση κάθε Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Ιδρύματος.
3. Στο άρθρο 3 του ν. 1268/82 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«Συστήνονται στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ επιτροπές μελών ΔΕΠ που ορίζονται από τις Γ.Σ. ομοειδών Τμημάτων ή Σχολών της χώρας οι οποίες, αφού μελετήσουν συστηματικά τις προτάσεις των τμημάτων, την υπάρχουσα υλικοτεχνική /εργαστηριακή υποδομή, τα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, θα εισηγούνται τεκμηριωμένα προς το ΥΠΕΠΘ την κατανομή του αριθμού των κατ' έτος εισαγομένων φοιτητών ανά Τμήμα ή Σχολή. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση πέραν του 10% από τις εισηγήσεις των επιτροπών αυτών»
4. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα αποτελούν μέσον ανάπτυξης και αναβάθμισης τόσο των ιδρυμάτων όσο και της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά και αναφέρονται, τουλάχιστον, στα ακόλουθα θέματα:
α) Στον καθορισμό, την ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές, των αριθμό των φοιτητών καθώς και τις ερευνητικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών
β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη , την αναβάθμιση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κάθε ΑΕΙ
γ) Στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού
δ) Στη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών.
ε) Στα συμπεράσματα των διαδικασιών ακαδημαϊκής αποτίμησης του έργου και των αναγκών των ιδρυμάτων και των επιμέρους μονάδων, που καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
στ) Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.
ζ) στη λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα του συνόλου των κτιριακών υποδομών και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία (υποστηρικτικές υπηρεσίες, παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, διανεμόμενα βιβλία και συγγράμματα σε γραφή Braille ή ηχογραφημένα εγχειρίδια κλπ , προσβασιμότητα στην κοινωνία της πληροφορίας»
5. Ως προς το οικονομικό σκέλος, το ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα κάθε Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται:
α) Στις λειτουργικές δαπάνες.
β) Στις επενδύσεις
γ) Στον προγραμματισμό πλήρωσης νέων θέσεων ΔΕΠ.
δ) Στην πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι..
ε) Στον προγραμματισμό της χρηματοδότησης από άλλες πηγές, εκτός του κρατικού προϋπολογισμού
στ) Στις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού κάθε άλλης κατηγορίας.
6. Ο προγραμματισμός για τα ανωτέρω θέματα εξειδικεύεται και εκτελείται σε ετήσια βάση, μετά από έγκριση του απολογισμού του προηγούμενου έτους. Ο απολογισμός κάθε έτους καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι., δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η έγκριση του απολογισμού από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιορίζεται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή του. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος.
7. Η πρόταση για το ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα υποβάλλεται από κάθε Α.Ε.Ι. στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους από το οποίο αρχίζει το πρόγραμμα αυτό. Η πρόταση για το ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα εγκρίνεται, ως προς το οικονομικό σκέλος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος, οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση νέων θέσεων του κάθε είδους προσωπικού κατανέμονται στα Τμήματα, για τα μεν Πανεπιστήμια με απόφαση της Συγκλήτου και για τα Τ.Ε.Ι. με απόφαση της Συνέλευσης.
9. Εξαιρούνται των κατά τα ανωτέρω διαδικασιών προγραμματισμού νέων θέσεων, οι περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων για εξέλιξη των υπηρετούντων κάθε φορά μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π., για τις οποίες ακολουθούνται οι ήδη ισχύουσες διαδικασίες.
10. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι την εφαρμογή του ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6Α του Ν. 2083/1992 για τα Πανεπιστήμια και της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του 1404/1983 για τα Τ.Ε.Ι., όπως αυτές ισχύουν.
11. Οι ερευνητικοί πόροι των ΑΕΙ προέρχονται από
Α) την κρατική επιχορήγηση ανά οικονομικό έτος μέσω του τακτικού προϋπολογισμού
Β) 'Αλλους Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους
Οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των πόρων αυτών πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό των ιδρυμάτων, και συνοπτικά αναφέρονται τα εξής:
i) Σε κάθε ΑΕΙ συντάσσεται Οδηγός Χρηματοδότησης Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος ρυθμίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται στην περίπτωση Β. Στον οδηγό αυτό προβλέπεται συμφωνία μεταξύ ερευνητών και χρηματοδότη, η οποία περιέχει το αντικείμενο του έργου που ονομάζεται ερευνητικό πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του και προϋπολογισμό δαπανών.
ii) Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματος χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια. Τα αποτελέσματά τους είναι στη διάθεση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
iii) Τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα (ΕΠΙ) καταργούνται και οι λειτουργίες τους ενσωματώνονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα για την ενίσχυση της βασικής έρευνας προτείνονται τα εξής:
Σε κάθε Ίδρυμα συγκροτείται Συγκλητική Επιτροπή Βασικής ¨Ερευνας (ΣΕΒΕ) η οποία έχει ως σκοπό
α) την ενίσχυση της βασικής έρευνας
β) την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και την ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού σε θέματα βασικής έρευνας.
Γ) τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση της βασικής έρευνας»
12. Στο άρθρο 3 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής παράγραφος :
"9. Συστήνονται στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ επιτροπές μελών ΔΕΠ που ορίζονται από τις Γ.Σ. ομοειδών Τμημάτων ή Σχολών της χώρας οι οποίες, αφού μελετήσουν συστηματικά τις προτάσεις των τμημάτων, την υπάρχουσα υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή, τα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, θα εισηγούνται τεκμηριωμένα προς το ΥΠΕΠΘ την κατανομή του αριθμού των κατ' έτος εισαγομένων φοιτητών ανά Τμήμα ή Σχολή. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση πέραν του 10% από τις εισηγήσεις των επιτροπών αυτών."

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διατυπώσεις του άρθρου 6 αυτονομούν έναν διοικητικό παράγοντα των ΑΕΙ ως «ελεγκτή» της τήρησης των κανόνων που απορρέουν από τις κρατικές παρεμβάσεις σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων διοίκησης. Οι ειδικές μισθολογικές προβλέψεις για πρόσωπα που ήδη υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αντίκεινται στις βασικές δεοντολογικές αρχές που διακρίνουν την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία στο 'Αρθρο 6

To άρθρο 6 αντικαθίσταται :

«1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται μία οργανική θέση Γραμματέα του Ιδρύματος για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και διεύθυνση του έργου των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι..
2. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται, μετά από προκήρυξη και εκλογή από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι., με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου ή του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.. Η διαδικασία εκλογής και διορισμού ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποδοχές του Γραμματέα του Ιδρύματος καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου.

3. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος διορίζεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, με όμοιο τρόπο, για μία μόνο φορά. Η θέση επαναπροκηρύσσεται σε περίπτωση: α) πρόωρης λήξης της θητείας, β) μη ανανέωσης της θητείας από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι. και γ) συμπλήρωσης δύο πλήρων θητειών.
4. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Γραμματέα του Ιδρύματος με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. για σπουδαίο λόγο σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων του, αζημίως για το ίδρυμα και το Δημόσιο.
5. Τον Γραμματέα του Ιδρύματος επικουρεί στο έργο του γραμματεία, η σύνθεση και ο τρόπος στελέχωσης της οποίας καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.
6. Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής, με βάση αξιολογική κατάταξη, για την πλήρωση των θέσεων των Γραμματέων των Α.Ε.Ι. καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι..
7. Οι αρμοδιότητες του Γραμματέα του Ιδρύματος περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Τον συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του οικείου Α.Ε.Ι..

β) Τη χωρίς ψήφο συμμετοχή του στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο για τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα, ή τη Συνέλευση και το Συμβούλιο για τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα
γ) Τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί η Σύγκλητος, για τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα, ή τη Συνέλευση για τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.
Ο Γραμματέας του Ιδρύματος λογοδοτεί στη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι., εποπτεύεται και υπόκειται στον έλεγχο του Πρύτανη ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
8. Οι θέσεις των Γραμματέων των Α.Ε.Ι. προκηρύσσονται υποχρεωτικά εντός δύο μηνών από την έγκριση πίστωσης σε κάθε ίδρυμα για την πλήρωση της θέσης αυτής. Μετά την πλήρωση των θέσεων των Γραμματέων των Α.Ε.Ι. και την ανάληψη καθηκόντων τους, οι θέσεις των προϊσταμένων γραμματείας κάθε ιδρύματος καταργούνται. Αν οι κάτοχοι των θέσεων αυτών προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου προϋπηρεσίας τους ως προϊσταμένων γραμματείας που λογίζεται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να κριθούν για εξέλιξη σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, εκτός αν αποχωρούν από την υπηρεσία, οπότε συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με εξαίρεση τις παραγράφους 1, 5 και 6, που αναφέρονται σε ρυθμίσεις που ήδη απαιτούν τα ίδια τα ΑΕΙ, η επιχορήγηση των ΑΕΙ θέτει ως όρο την αποδοχή των «στόχων» που υπαγορεύει ο χρηματοδότης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιβαίνουν το συνταγματικά οριζόμενο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και το δικαίωμά τους στη δημόσια επιχορήγηση υπό την εγγύηση της ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας. Μέσω «ποινών» υπαγορεύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τμημάτων και ιδρυμάτων. Τέλος, δεν αντιμετωπίζεται το υπό γενίκευση, και αμφίβολης συνταγματικότητας, μέτρο της καταβολής διδάκτρων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία στο 'Αρθρο 7

Το άρθρο 7 αντικαθίστανται :

1. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο της σκοπιμότητάς τους
2. Τα Α.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. που επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους, λαμβανομένων υπόψη και των ακαδημαϊκών-αναπτυξιακών προγραμμάτων και απολογισμών που υποβάλλουν τα Α.Ε.Ι. στο Ε.ΣΥ.Π..
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να μεταφέρονται πόροι από ένα οικονομικό έτος σε επόμενο, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι..
4. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. μπορούν, εντός του ίδιου οικονομικού έτους, να μεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού. Οι πόροι που μεταφέρονται δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20% του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων. Ανάλογη διαδικασία μεταφοράς μεταξύ κωδικών μπορεί να γίνει και στον ετήσιο προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος, με όριο μεταφερόμενων πόρων το 20% του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
5. Δημιουργείται σύστημα Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου σε κάθε Α.Ε.Ι. προκειμένου να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση. Προς το σκοπό αυτό, τα καθήκοντα του οργάνου του κάθε Α.Ε.Ι. που έχει την πρωτοβουλία έκδοσης πράξης με δημοσιονομικές συνέπειες διακρίνονται από τα καθήκοντα του οργάνου που ελέγχουν την πράξη αυτή. Ο δημοσιονομικός έλεγχος ασκείται πριν και μετά τη διενέργεια της πράξης αυτής από διαφορετικά όργανα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού και ιδιαίτερα το υπηρεσιακό καθεστώς των στελεχών που θα καλύψουν το σύστημα Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, ο διορισμός τους, οι αρμοδιότητες τους, η λειτουργική ανεξαρτησία τους, και τα προσόντα τους.
6. Δεν επιτρέπεται η καταβολή διδάκτρων στα ΑΕΙ για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται και στα προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παρά τη συγκεκριμένη αντίφαση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22, οι σχετικές παράγραφοι διευθετούν μερικώς πάγια αιτήματα επί των διαδικασιών εκλογής των συλλογικών οργάνων διοίκησης. Απουσιάζει, ωστόσο, κάθε υποχρέωση απολογισμού των απερχόμενων διοικήσεων και, κατά συνεκδοχή, κάθε υποχρέωση υποβολής στην κρίση των εκλεκτόρων προγραμματικών θέσεων των υποψηφίων για τα διοικητικά αξιώματα. Έτσι, τα φαινόμενα που επιχειρεί να θεραπεύσει το συγκεκριμένο άρθρο, η αδιαφάνεια και τα πελατειακά δίκτυα, παραμένουν στο απυρόβλητο.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία -προσθήκη

Τροπολογία στο 'Αρθρο 8

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται:

«1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.»

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') οι φράσεις «εκπρόσωπους των σπουδαστών του τμήματος» και «εκπροσώπους του Ε.Τ.Π. του τμήματος» αντικαθιστώνται αντιστοίχως με τις φράσεις «το σύνολο των σπουδαστών του τμήματος» και «το σύνολο του Ε.Τ.Π. του τμήματος».

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') η φράση «εκπροσώπους του Δ.Π. του Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται με τη φράση «το σύνολο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι.».

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Κατά τη λήξη της θητείας τους όλες οι διοικητικές αρχές των ΑΕΙ υποβάλλουν προς έγκριση από τα συλλογικά όργανα των οποίων προΐστανται πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου που επιτελέστηκε. Ο απολογισμός δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπου του ιδρύματος.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το άρθρο 9 απουσιάζουν τα πραγματικά προβλήματα των ΑΕΙ , ενώ τίποτα δεν αποκλείει την εκ νέου ίδρυση ακαδημαϊκών μονάδων χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και το απαραίτητο διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Το σημαντικότερο, αναπαράγεται η λογική της αδιαφάνειας στα κρίσιμα θέματα ίδρυσης νέων τμημάτων, σχολών και ΑΕΙ. Τέλος, κι εδώ, είναι εμφανέστατη η επιδίωξη του κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.

Η δομή των προγραμμάτων σπουδών όπως αυτά καθορίστηκαν από το νόμο 1268/82 στα ελληνικά πανεπιστήμια, οργανώνεται στη βάση των πανεπιστημιακών Τμημάτων που θεραπεύουν ένα γνωστικό αντικείμενο στη λογική μιας επιστημονικής περιοχής και καταλήγει στην απόκτηση ενός πτυχίου ικανού να εξασφαλίσει επαγγελματική απασχόληση και περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης του επιστημονικού πεδίου, ή δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης στο ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται.

Η αποφυγή κάθε προοπτικής κατακερματισμού σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα αποτελούσε μονόδρομο με δεδομένη τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την περιορισμένη αγορά εργασίας για πτυχιούχους υψηλής εξειδίκευσης. Συνέπεια όμως αυτής της επιλογής ήταν η ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών των αναπόφευκτων εξελίξεων της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών. που οδήγησε στη διόγκωση των προπτυχιακών σπουδών και στη δημιουργία πληθώρας μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΜΔΕ), με αρνητικές συνέπειες στην αφομοίωση και την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης.

Οι παραγωγικές ανάγκες και οι πιέσεις της αγοράς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη σύγχρονη εποχή ώθησαν στη δημιουργία επίσης πανεπιστημιακών Τμημάτων που συγκροτούνται στη βάση εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο και χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της γνώσης και της έρευνας στους αποφοίτους τους.
Από την άλλη μεριά, στα πλαίσια της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινοτικά κονδύλια τύπου ΕΠΕΑΕΚ και πρωτοβουλία πολλών πανεπιστημιακών που αβασάνιστα προσέτρεξαν στην υλοποίησή της, ιδρύθηκαν τμήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα με τη συγκόλληση πολλών επιστημονικών αντικειμένων. Η σύμπτυξη αυτή που είναι αποτέλεσμα ισορροπιών μεταξύ ομάδων μελών ΔΕΠ στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, αλλοιώνει το χαρακτήρα των ολοκληρωμένων σπουδών, την εμβάθυνση στο αντικείμενο του πτυχίου και την αντιστοιχία του με τις επαγγελματικές προοπτικές. Το ίδιο ισχύει και με την άναρχη επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Το πανεπιστήμιο έχοντας ως βάση τα δεδομένα αυτά, πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη δομή και το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας όμως πάντα τη βασική λειτουργία που έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα. Την χορήγηση δηλαδή πτυχίων στη βάση του ενιαίου και ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου με υλική ανταλλαξιμότητα.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 9

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται:

«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός ενός έτους από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., και γνώμη του Ε.Σ.Υ.Π., προβλέπεται η δυνατότητα Τμημάτων που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης στο ίδιο Α.Ε.Ι. να εντάσσονται σε υφιστάμενες Σχολές ή από κοινού με άλλα Τμήματα σε νέες Σχολές. Επιτρέπεται και η αναδιάρθρωση υφιστάμενων Σχολών ή η ένταξη Τμημάτων υφιστάμενων Σχολών σε νέες Σχολές, όπως και η συγχώνευση Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983. Τα ΑΕΙ καλούνται, μέσω των συλλογικών οργάνων διοίκησης, να επανεκτιμήσουν την πιθανή ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων Τμημάτων που δεν καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης, με την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 1268/82. Οι προτάσεις ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τμημάτων όσο και η αναμόρφωση των υπαρχόντων, αναστέλλονται για όσον χρόνο απαιτεί η εξασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία Τμήματος ΑΕΙ εάν το πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτίσει δεν θεραπεύεται από μέλη ΔΕΠ διαφόρων βαθμίδων σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. Δεν είναι επίσης δυνατή η λειτουργία του εάν δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακό εξοπλισμό, διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλη υποστηρικτική λειτουργία που απαιτείται για ολοκληρωμένες σπουδές. Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται από τη Σύγκλητο ή το Συμβούλιο του ΑΕΙ και προκύπτουν μετά από μια συστηματική μελέτη και τεκμηρίωση λειτουργίας ομοειδών Τμημάτων εντός και εκτός του ελληνικού χώρου. Οι σχετικές προτάσεις και όλες οι συνοδευτικές εκθέσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπου του ΑΕΙ.
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρόταση της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. Η πρόταση αναφέρεται ακόμη, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, στην αναλυτική τεκμηρίωση των επιστημονικών τους αντικειμένων με την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 1268/82,, των βασικών στοιχείων τους (τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Οι σχετικές προτάσεις και όλες οι συνοδευτικές εκθέσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπου του ΑΕΙ».
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρόταση των οικείων Τ.Ε.Ι. συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων μελετών που συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. Η πρόταση αναφέρεται ακόμη, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, στην εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειμένων, των βασικών στοιχείων τους (τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Οι σχετικές προτάσεις και όλες οι συνοδευτικές εκθέσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπου του ΑΕΙ».

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αυτονόητη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των τμημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10 πρέπει να επεκταθεί και Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Τούτο, κυρίως, διότι μέσω της ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο σημαντικότατος αυτός τομέας των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τείνει να αυτονομείται από τον έλεγχο και την αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία -προσθήκη

Τροπολογία στο 'Αρθρο 10

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται :

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο σύνολο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο Τμήμα, για το οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επιτροπή δεοντολογίας που προβλέπει το άρθρο 11 αποτελεί ένα οιονεί «πειθαρχικό όργανο», παρακάμπτοντας τις ήδη νομοθετημένες σχετικές διαδικασίες.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 11

Αντικαθίσταται το άρθρο 11

«Όλα τα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έχουν την ευθύνη τήρησης των κανόνων δεοντολογίας, που ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 12 ορίζει ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στα διοικητικά όργανα των ΑΕΙ. Για τα περισσότερα από τα λειτουργούντα τμήματα, θέματα όπως οι «Υπηρεσίες υποστήριξης» και οι «Σύμβουλοι σπουδών» προϋποθέτουν τον πολλαπλασιασμό του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ. Η γενική διοικητική πρόβλεψη, ανεξαρτήτως συνθηκών, συσκοτίζει τα υπαρκτά προβλήματα και δεν υπηρετεί την αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 12

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται:

«Κάθε θέμα συμβουλευτικού έργου προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των ακαδημαϊκών μονάδων.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επιλογή των «εκπαιδευτικών δανείων» που προκρίνεται στο άρθρο 13 αποκρύπτει την ανυπαρξία δημοσίου συστήματος υποτροφιών και φοιτητικής μέριμνας. Αντίθετα, αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι η διεύρυνση του συστήματος κρατικών υποτροφιών και η ενίσχυση των απόρων και των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία αντικατάσταση του 'Αρθρου 13

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται:

1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή εγγράφονται σε ΑΕΙ εκτός του τόπου οικογενειακής διαμονής, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2083/92. Οι φοιτητές αυτοί εντάσσονται στο σύστημα κρατικών υποτροφιών, το οποίο θα αναλαμβάνει και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται. Όσοι άποροι φοιτητές έχουν εισαχθεί σε κεντρικά ΑΕΙ, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα ισοδύναμης οικονομικής ενίσχυσης εάν αιτούνται μετεγγραφής σε περιφερειακά ιδρύματα που δεν ανήκουν στον τόπο διαμονής τους. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το καθεστώς του «μοναδικού συγγράμματος» απάδει προς τις ανάγκες που υπηρετεί η ανώτατη εκπαίδευση. Στο άρθρο 15 επιχειρείται, ωστόσο, ο περιορισμός του αριθμού συγγραμμάτων και βοηθημάτων που μπορεί να επιλέγει ένας φοιτητής ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ανάπτυξη πανεπιστημιακών εκδόσεων και συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιογραφικής υποστήριξης των ΑΕΙ. Χρειάζεται ειδική μέριμνα όσο αφορά τα συγγράμματα για τυφλούς φοιτητές.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία -προσθήκη

Τροπολογία στο 'Αρθρου 15

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται :

«1. Στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. συντάσσουν κατάλογο συγγραμμάτων ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα που ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο παρέχεται στους φοιτητές, το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας ενός συγγράμματος και ενός βοηθήματος ανά μάθημα από τους ανωτέρω καταλόγους, υπό τους όρους που προβλέπουν οι κείμενοι κανόνες.
3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγγράφει σε ειδικό κωδικό αριθμό κάθε ιδρύματος την απαιτούμενη για την πληρωμή δαπάνη και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο με ειδικό όργανο, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία κοστολόγησης και διανομής συγγραμμάτων.
4. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει, σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων με δαπάνες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση. Όσοι εκ των διδασκόντων επιθυμούν μπορούν, με εφ άπαξ αποζημίωση των συγγραφικών τους δικαιωμάτων, να εκχωρήσουν τη δυνατότητα σε κάθε Σχολή να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το σύγγραμμά τους και τυχόν υποβοηθητικές σημειώσεις, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φοιτητές
5. Το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου συγγράμματος σε κάθε Α.Ε.Ι. παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του οικείου Α.Ε.Ι., εκτός εάν ήδη υπάρχει σε αυτή ικανός αριθμός αντιτύπων των εν λόγω συγγραμμάτων.
6. Στον ετήσιο προϋπολογισμό των ιδρυμάτων προβλέπονται ειδικοί πόροι για την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος πανεπιστημιακών εκδόσεων.
7. Για την πλήρη εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με τύφλωση απαιτείται η θεσμική κατοχύρωση της διανομής συγγραμμάτων σε μορφή Braille ή ηχογραφημένων εγχειριδίων και σημειώσεων»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επιδίωξη του άρθρου 16 είναι η πειθάρχηση της πανεπιστημιακής κοινότητας με μέτρα διοικητικού χαρακτήρα. Ο νομοθέτης παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των επιστημονικών και διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ.

Προβλέπεται ότι «επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας». Τελικά, όπως φαίνεται, το ΥΠΕΠΘ «ανησυχεί» μην τυχόν και περικοπεί η διάρκεια των διακοπών των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών. Πέρσι, λόγω των κινητοποιήσεων, το εαρινό εξάμηνο παρατάθηκε με αποφάσεις των Συγκλήτων ως τα τέλη Ιουλίου. Και το χειμερινό εξάμηνο ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Δίχως καμία έκπτωση στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας και των εξεταστικών διαδικασιών. Τελικώς, το μόνο που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να εκβιάσει το φοιτητικό και το πανεπιστημιακό κίνημα. Αν μια απεργία κρατήσει πάνω από 15 μέρες, το εξάμηνο θα χαθεί ολοκληρωτικά. Κι αν δεν διεξαχθούν οι εξετάσεις στην ώρα τους, η εξεταστική περίοδος θα χαθεί οριστικά. Ωστόσο, τα μαθήματα δεν σταματούν μόνο από τις κινητοποιήσεις. Όπως όλες και όλοι γνωρίζουν, την εποχή των μεγάλων σεισμών στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, δεν λειτούργησε τίποτα για έναν μήνα. Αν υπάρξουν και πάλι ανάλογες περιστάσεις, θα χαθεί το εξάμηνο ή θα αλλάξει και πάλι ο νόμος; Είναι ανεπίτρεπτο να παρεμβαίνει η κυβέρνηση ρυθμίζοντας δια νόμου λεπτομέρειες της ζωής των ιδρυμάτων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 16

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και στις παρ. 4, 5 του άρθρου 25 του Ν. 1268/82, εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέταση του. Σε περίπτωση εξέτασης μη διδαχθέντος μαθήματος, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, η εξέταση αυτή είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου. Με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας

2. Η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια, και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι..

3. Προστίθεται μία παράγραφος στο άρθρο 25 του Ν. 1268/82:
«3. Είναι δυνατή, με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια, και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι. ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, η πρόβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων ετήσιας διάρκειας.»»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 17 χρησιμοποιείται ο όρος «προγράμματα σπουδών». Είναι σαφές ότι η διατύπωση αυτή δεν εξυπηρετεί ανάγκες του ευρωπαϊκού συστήματος κινητικότητας διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά υποδεικνύει την προοπτική οργάνωσης στα ΑΕΙ υπηρεσιών εκπαίδευσης προς αλλοδαπούς φοιτητές κατά το πρότυπο του «Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου». Το ζήτημα αυτό συνδέεται ευθέως με την υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, τους προγραμματισμούς και την ανάγκη εξεύρεσης πόρων μέσω διδάκτρων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 17

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται:

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, είναι δυνατή η διοργάνωση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε ξένη γλώσσα.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 18 προβλέπονται, μερικώς, μέτρα για τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αφορούν στο σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 18

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται:

1. Τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στον διαδικτυακό τους τόπο, ή, και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα, τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πηγές και τη διαχείριση όλων ανεξαίρετα των πόρων των ιδρυμάτων και του ειδικού λογαριασμού, την οργάνωση σπουδών, τον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
2. Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος. [...].
Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διατηρούν στον διαδικτυακό τους τόπο βιογραφικά σημειώματα με τις σπουδές, την επιστημονική εμπειρία, το ερευνητικό έργο και τις κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που απασχολούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες κρίσεις των μελών ΔΕΠ. Τα πρακτικά προκηρύξεων, συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών, οι εισηγητικές εκθέσεις και τα πρακτικά κρίσης κάθε μέλους ΔΕΠ δημοσιοποιούνται και να αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Τμήματος.
Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να τηρούνται στην ελληνική και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα και προσβάσιμοι προς τα άτομα με αναπηρία."

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 19 προβλέπεται η υποχρέωση ετήσιας έκθεσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι απολύτως ανακόλουθο η κυβέρνηση να απαιτεί από τα ΑΕΙ «αποδοτικότητα της κρατικής χρηματοδότησης», με βάση «τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα που κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση», όταν το δημόσιο δεν δεσμεύεται για ανάλογη ανάληψη υποχρεώσεων τετραετούς διάρκειας.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 19

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται:

«1. Οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και οικονομικών καταθέτουν στη Βουλή τετραετές πρόγραμμα δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
2. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταθέτει στη Βουλή προς συζήτηση, κατά τον Κανονισμό της, ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Η έκθεση βασίζεται στους προγραμματισμούς και απολογισμούς που υποβάλλουν τα Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει ιδίως:
α) Συνολική αποτίμηση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκτίμηση των περαιτέρω προοπτικών της και σχετικές προτάσεις
β) Έλεγχος εκπλήρωσης των κρατικών οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στα ΑΕΙ και αξιολόγηση της επάρκειας των προβλεπόμενων κονδυλίων
3. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της, μπορούν να καλούνται σε ακρόαση εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι. και άλλων φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 20 εισάγονται «διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής» υπό την εποπτεία της κοσμητείας ή «κοινά προγράμματα σπουδών» μεταξύ Σχολών του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι.. Η πρόβλεψη αυτή συντείνει στην απορρύθμιση της σχέσης των τίτλων σπουδών με συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 20

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται:

«1.Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για την έγκριση κοινών μαθημάτων μεταξύ Σχολών του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι..
2. Στο άρθρο 10 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα».»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δίχως κανέναν προφανή λόγο μεταφέρονται καθαρά επιστημονικές αποφάσεις για αντικείμενα σπουδών, τομέων κλπ στις ΓΣΕΣ όπου δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 21

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται:

«Οι εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου σε θέματα των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος για την προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π, για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την κρίση ενός μέλους Δ.Ε.Π. και για τον ορισμό τριμελών εισηγητικών επιτροπών.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 22 αντιφάσκει με τις προβλέψεις του άρθρου 8.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 22

Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται:

« 2. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία και μόνο από το νόμιμο φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος οφείλει να έχει συγκροτηθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος , εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του Τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του νομίμου φοιτητικού συλλόγου του κάθε Τμήματος, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας καθ' οιονδήποτε τρόπο.».

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν παρέμβαση σε αμιγώς επιστημονικά θέματα, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στις παραγράφους 1 και 4 καλούνται τα Τμήματα να προκηρύσσουν υπό πλήρωση θέσεις σε ενιαία γνωστικά αντικείμενα που υπάρχουν στην ονομασία του Τομεα ή σε ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά του αντικείμενα. Πρόκειται για απόπειρα αυταρχικού και αντιεπιστημονικού «εξορθολογισμού» των γνωστικών αντικειμένων των ΔΕΠ, από άποψη εύρους και σύνδεσης τους με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. Η μηχανιστική προσαρμογή-ταύτιση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ με τις τυχαίες τις περισσότερες φορές ονομασίες των Τομέων, δεν επιτρέπει την εξέλιξη τους στο ερευνητικό πεδίο που αυτοί επέλεξαν, είναι ανασχετικός της ανάπτυξης της έρευνας και επιστήμης σε περιοχές που δεν υπήρχαν ενδεχομένως την εποχή της ίδρυσης των Τμημάτων. Αυτό και η μη διαμόρφωση από το οικείο Τμήμα/Τομεα της επιστημονικής τους φυσιογνωμίας οδηγεί στην κατάλυση της επιστημονικής αυτονομίας του πανεπιστημίου. Τέλος, στα ζητήματα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των συμβασιούχων διδασκόντων. Διαιωνίζεται, δηλαδή, το απαράδεκτο καθεστώς των ευέλικτων σχέσεων εργασίας από διδακτικό προσωπικό συμβασιούχων ΠΔ 407, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες διδακτικές ανάγκες, που κανονικά θα έπρεπε να παρέχονται από μέλη ΔΕΠ. Οι συμβασιούχοι αυτοί, που αποτελούν το 1/3 των διδασκόντων στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα διοικητικά και ακαδημαϊκά όργανα ενώ αμείβονται πενιχρά εφόσον η συνήθης πρακτική είναι, κάθε πίστωση για θέση μέλος ΔΕΠ να μοιράζεται σε μεγάλο αριθμό συμβασιούχων. Εν ολίγοις πρόκειται περί καθεστώτος εκμετάλλευσης, εκβίασης και μέγιστης εργασιακής ανασφάλειας, υπό οποίο καλείται να προσφέρει έργο το νέο και πολλά υποσχόμενο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 23

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται :

«1. Εντός διετίας, προκηρύσσονται από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων όλες οι οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. που αντιστοιχούν σε συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80.

Κατά τη μεταβατική περίοδο απαγορεύεται η διάθεση μιας πίστωσης σε περισσότερους του ενός συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ανά εξάμηνο σπουδών. Οι συμβασιούχοι διδάσκοντες προσλαμβάνονται έπειτα από κρίση. Τα πρακτικά της Γ.Σ., όπως και οι σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους των τμημάτων.

2. Θεσμοθετείται το επικουρικό διδακτικό και ερευνητικό έργο που παρέχεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές με την εγγραφή σχετικών κονδυλίων στους προϋπολογισμούς των Α.Ε.Ι.»


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα μέτρα που προτείνονται στο άρθρο 24 είναι πρακτικώς ανεφάρμοστα. Ιδιαίτερα τα περιφερειακά ΑΕΙ δεν θα είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιούν κρίσεις μελών Δ.Ε.Π. Δεν αντιμετωπίζεται η ανάγκη συμμετοχής των ερευνητών στις σχετικές διαδικασίες ενώ συνεχίζει η κακή πρακτική να μην έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη των τριμελών εισηγητικών επιτροπών. Επίσης δεν γίνεται μνεία δυνατότητας εξαίρεσης μέλους εκλεκτορικού σώματος εκ μέρους του κρινόμενου.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 24

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται :

«1α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6Γ του ν. 2083/1992 προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ένα τουλάχιστον από τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής απαιτείται να προέρχεται από το οικείο Τμήμα. Όλα τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, εφόσον είναι μέλη του εκλεκτορικού σώματος, εκπίπτουν από αυτό και αντικαθίστανται νομίμως. Στα εκλεκτορικά σώματα και τις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές για την κρίση μελών Δ.Ε.Π. μπορούν να μετέχουν ερευνητές βαθμίδας Α', Β' και Γ' που υπηρετούν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6Γ του ν. 2083/1992 η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι ημέρες».
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6Γ του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής στα μέλη του και στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής».
δ) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6Γ του ν. 2083/1992 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση άπρακτης παρόδου 30 ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το εκλεκτορικό σώμα προς διενέργεια της εκλογής».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6Δ του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Εφόσον το εκλεκτορικό σώμα συγκροτηθεί σε σώμα, η σύνθεση του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του εκλεκτορικού είναι λιγότερα από έντεκα ή δεν καλύπτει τα ποσοστά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, το μέλος αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6Δ του ν. 2083/1992 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π., το εκλεκτορικό σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρύτανη, μέσα σε σαράντα ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή ο Πρύτανης προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος.»
4. Δεν επιτρέπεται να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου κρίσης μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, όταν κρίνεται ένα από τα δύο.
5. Παρέχεται η δυνατότητα σε κρινόμενο ή σε συμμετέχοντα του εκλεκτορικού σώματος να υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης ή αυτοεξαίρεσης από το εκλεκτορικό σώμα για σπουδαίο λόγο.

6. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ουσιαστικού ακαδημαϊκού ελέγχου από πενταμελή επιτροπή εξωτερικών κριτών, στην περίπτωση που αυτό αποτελεί αίτημα του ενός τρίτου των εκλεκτόρων, τόσο για τις κρίσεις που έχουν αποβεί θετικές, όσο και για τις αρνητικές. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πρόταση του εκλεκτορικού σώματος πριν από τη διενέργεια της εκλογής και κατά τη συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 25 δεν αναιρεί την πρακτική καθυστέρησης των διορισμών μελών ΔΕΠ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στα ΑΕΙ. Το ΥΠΕΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς τις πραγματικές καθυστερήσεις που αποτελούν τον κανόνα στις διαδικασίες πλήρωσης των σχετικών θέσεων και σοβαρής δυσλειτουργίας στα ΑΕΙ

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 25

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται :

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6Δ του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η μονιμοποίηση γίνονται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έλεγχο νομιμότητας από το Ίδρυμα και έγγραφη παροχή της πίστωσης, με διαπιστωτική πράξη, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Κατά της πράξης του Πρύτανη μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, επίσης, αυτεπάγγελτα, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρύτανη. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρύτανη και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Ίδρυμα, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παραγράφου.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραμματισμού, επί ποινή ακυρότητας, εντός έτους από την κένωση, ή τη μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π..
Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση μεταφέρεται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.».

4. Οι προκηρύξεις για πλήρωση μελών Δ.Ε.Π. επιστρέφουν στα ΑΕΙ προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. εντός τριμήνου από την αποστολή τους προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη θεωρούνται εγκριθείσες.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 26 αναπαράγεται το απαράδεκτο καθεστώς που επιτρέπει στα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Εξ ίσου, στον ορισμό καθηκόντων και υποχρεώσεων δεν γίνεται καμία αναφορά στο μισθολογικό καθεστώς των διδασκόντων και των ερευνητών στα Ε.Ε.Ι. και στα δημόσια ερευνητικά κέντρα. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση απαιτεί την ουσιώδη αναβάθμιση των αποδοχών..... Δεν επιτρέπεται η εμπλοκή μελών ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας σε διαδικασίες κρίσης μελών Δ.Ε.Π.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 26

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικώς στα ιδρύματά τους. Δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί, με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επιτρέπεται η περαιτέρω απασχόλησή τους σε επιχορηγούμενα έργα (ερευνητικά προγράμματα, ειδικές μελέτες, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών), , και η αντίστοιχη βελτίωση των κανονικών αμοιβών τους μόνο μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας του ΑΕΙ ή ΑΕΚ και έπειτα από έγκριση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του τμήματος στο οποίο υπηρετούν. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο των αποδοχών τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού τους. Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων κατατίθενται υποχρεωτικά στις βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων. Εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος καθιερώνεται ενιαίο μισθολόγιο, χωρίς επιδοματική δομή, για τον πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα των Α.Ε.Ι. και, κατ' αντιστοιχία, για τους ερευνητές που υπηρετούν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας, σε εναρμονισμό προς τη συνταγματική ρήτρα περί «δημοσίων λειτουργών».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 45 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και διατηρούν την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και μέλους τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν αναλάβει πριν την αποχώρησή τους. Εφ' όσον τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακή διδασκαλία από τη Γενική Συνέλευση Εδικής Σύνθεσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών μεταπτυχιακών σπουδών.»
6. α) Ερευνητές βαθμίδας Α', Β' και Γ' που υπηρετούν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας μπορούν να προσλαμβάνονται ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι., κατά το άρθρο 18 του ν. 1268/1982, προκειμένου να διδάξουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και σύμφωνη γνώμη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές.
β) Ερευνητές βαθμίδας Α', Β' και Γ' που υπηρετούν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
7. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν μπορούν να ζητήσουν τη μετακίνηση τους κατά το άρθρο 5 του ν. 2517/1997 πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίας σε αυτοδύναμο τμήμα. Για τη λήψη απόφασης περί μετακίνησης εφαρμόζεται αναλόγως στο τμήμα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών περιορισμών μετακίνησης, διατηρούνται σε ισχύ.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το καθεστώς της «μερικής απασχόλησης» μόνο κατ' εξαίρεση πρέπει να προβλέπεται, ανάλογα με τις επιστήμες οι οποίες θεραπεύονται στα ΑΕΙ. Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης ασκούν μόνο μειωμένα διδακτικά καθήκοντα και, πέραν αυτού, δεν μετέχουν στην εσωτερική ζωή των ΑΕΙ.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

Τροπολογία Αντικατάσταση του 'Αρθρου 27

Το άρθρο 27 αντικαθίσταται:

«Το άρθρο 3 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«'Αρθρο 3
Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

1. Το καθεστώς της μερικής απασχόλησης επιτρέπεται μόνον εφ' όσον προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μετέχουν στις Γ.Σ. του Τμήματος, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν μετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα και τριμελείς εισηγητικές επιτροπές. Μέλη Δ.Ε.Π. που επιθυμούν να υπηρετήσουν με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης μπορούν να υποβάλουν στο οικείο Τμήμα σχετική αίτηση, αναγράφοντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει προς έλεγχο νομιμότητας στη Σύγκλητο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του Τμήματος και του ιδρύματος. Ο Πρύτανης διαβιβάζει την πράξη ένταξης στο καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τα σχετικά με το καθεστώς μερικής απασχόλησης, τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης των σχετικών αιτήσεων και των σχετικών ανακλήσεων προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..
3. Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τις υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, στα πλαίσια του κατά νόμον τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης αποτελούν το 50% των αποδοχών μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης της ανάλογης βαθμίδας.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα περιλαμβάνεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.
5. Σε κάθε περίπτωση, για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης μερικής απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά θετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν».
6. Για την κατοχή έμμισθης θέσης πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά θετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, και συνεπάγεται την αναστολή της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π. για όσο διάστημα διαρκεί η απασχόληση αυτή».

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Καθοριστική σημασία για την αναβάθμιση της παιδείας στο σύνολό της έχει η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής των νέων στα ΑΕΙ.
Σχετικά με το πρόβλημα αυτό, προτείνεται η δημιουργία κοινών ανά γνωστικό πεδίο προγραμμάτων «πρώτου έτους σπουδών» ανώτατης εκπαίδευσης, που αναπτύσσονται σε εθνικό δίκτυο και υποστηρίζονται από το διδακτικό προσωπικό και τις υπάρχουσες κτιριακές, τεχνικές και υλικές υποδομές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Το δίκτυο αυτό διαθέτει δικό του κεντρικό και περιφερειακό διοικητικό μηχανισμό και εποπτεύεται από ειδικό όργανο το οποίο συγκροτούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Όλοι ανεξαίρετα οι απόφοιτοι του Λυκείου, ανεξάρτητα από τον βαθμό του Απολυτηρίου τους και του έτους αποφοίτησής τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης του γνωστικού πεδίου της προτίμησής τους, στις μονάδες των ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ του τόπου κατοικίας τους.
Η διάθεση του 5% του ΑΕΠ και του 40% των πόρων του Δ' ΚΠΣ στην παιδεία μπορούν να εξασφαλίσουν τις υποδομές και το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό τόσο των κεντρικών όσο και, κυρίως, των περιφερειακών ιδρυμάτων.
Το, ανά γνωστικό πεδίο, ενιαίο πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης εκβάλλει στα προγράμματα σπουδών των δημοσίων ανώτατων ιδρυμάτων τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Αναπτύσσονται σε περιφερειακή κλίμακα ενιαία ανά γνωστικό πεδίο προγράμματα σπουδών, που υπηρετούνται με κοινό τρόπο και κοινές διαδικασίες σε όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. Στα προγράμματα αυτά, που είναι ετήσιας διάρκειας, διδάσκεται ο κορμός βασικών εγκυκλίων μαθημάτων που υποστηρίζουν τις σπουδές στα επιμέρους αντικείμενα κάθε γνωστικού πεδίου (φυσικομαθηματικό και πολυτεχνικό πεδίο, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, καλλιτεχνικό πεδίο κλπ).
Το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργιών αυτού του κύκλου αντιστοιχεί στον μέσο όρο διδακτικών μονάδων που προβλέπεται για το πρώτο έτος των αντίστοιχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα μπορεί να είναι κοινά σε περισσότερα του ενός γνωστικά πεδία Τα μαθήματα αυτού του κύκλου αναγνωρίζονται εν μέρει ή στο σύνολό τους στα επιμέρους προγράμματα σπουδών των ΑΤΕΙ και ΑΕΙ. Στο πλαίσιο του «πρώτου έτους ανώτατης εκπαίδευσης» προσφέρονται και τα ειδικά μαθήματα που απαιτεί η είσοδος σε συγκεκριμένες σχολές και Τμήματα (ξένες γλώσσες, εξειδικευμένες θεματικές κλπ.).
Οι απόφοιτοι «πρώτου έτους ανώτατης εκπαίδευσης» εγγράφονται στα ΑΤΕΙ και ΑΕΙ της προτίμησής τους. Τα ειδικά κριτήρια εισαγωγής στα επιμέρους τμήματα (γενικός βαθμός, συντελεστής βαρύτητας ειδικών μαθημάτων κλπ) καθορίζονται προκαταβολικά από τα ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, ενώ ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών προσδιορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη των Ιδρυμάτων. Και οι δύο αυτοί παράμετροι είναι εκ των προτέρων γνωστοί.
Τα τμήματα ενσωματώνουν υποχρεωτικά στα προγράμματα σπουδών τους τα εισαγωγικά και εγκύκλια μαθήματα του πρώτους έτους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία, κατά κανόνα, αναλογούν στις διδακτικές μονάδες των δύο πρώτων εξαμήνων. Η φοίτηση στο «πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης» υπολογίζεται στην ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια για την απόκτηση πτυχίου ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Για τα ανωτέρω προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία - προσθήκη

Τροπολογία Προσθήκη
Προσθήκη νέου άρθρου

Στο Κεφάλαιο Γ
με τίτλο: «Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

1. «Εντός του τρέχοντος έτους, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας αναλαμβάνει την έναρξη εθνικού διαλόγου και την κατάθεση εισηγήσεων προς του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την αλλαγή του συστήματος πρόσβασης των νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Ε.ΣΥ.Π. λαμβάνει υπ' όψη ότι ο διάλογος και οι σχετικές εισηγήσεις πραγματοποιούνται με δεδομένο ότι οι σχετικοί δημόσιοι πόροι δεν θα υπολείπονται του 5% του Α.Ε.Π.»

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Αλαβάνος Αλέξανδρος